др Славољуб Драгићевић

Славољуб Драгићевић је рођен 1972. године у Београду. У школској 1998/99. години уписао је последипломске студије на Географском факултету у Београду из научне области физичка географија, смер геоморфологија. Од јануара 1998. године, запослен је на Географском факултету у Београду, најпре у звању стручног сарадника, а затим асистента приправника и асистента на предметима Геоморфологија и Динамичка геоморфологија. Магистарску тезу је одбранио 12. октобра 2001. године. На Географском факултету у Београду, 1. септембра 2006. године одбранио је докторску дисертацију под називом „Геоморфолошка анализа доминантних ерозивних процеса на примеру слива Колубаре“. У звање редовног професора изабран је 2017. године. Области научно-истраживачког рада су физичка географија, геоморфологија и природни услови и непогоде. До сада је објавио четири научне монографије, универзитетски уџбеник и практикум, осам поглавља у међународним монографијама, више од 90 научних и стручних радова у међународним и домаћим часописима са рецензијом. Члан је уређивачких одбора у 10 научних и стручних часописа, учествовао је на више од 20 научних Конференција у земљи и иностранству. У досадашњем професионалном раду на Географском факултету у Београду, обављао је функције продекана за науку и међународну сарадњу, управника Института за животну средину и ГИС, шефа Катедре за животну средину, управника Лабораторије за животну средину и ГИС, управника Лабораторије за физичку географију. Био је руководилац 16, а сарадник у реализацији 17 научних пројеката, студија и елабората.

 

Радови

Уџбеници

Драгићевић С., Филиповић Д. (2016): Природни услови и непогоде у планирању и заштити простора. Географски факултет, Београд, стр. 1-298 (друго допуњено издање)
Љешевић М., Драгићевић С., Милановић М., Обрадовић Д., Јовановић Б., Новковић И. (2009): Основе изучавања и заштите животне средине. Регионални центар за таленте Београд II, Јантар група, Београд. стр. 1-110.
Манојловић П., Драгићевић С. (2002): Практикум из геоморфологије. Географски факултет, Београд, стр. 1-162.

 Научне монографије

Драгићевић, С., Живковић, Н., Роксандић, М., Луковић, Ј., Костадинов, С. (2015): Рецентно стање, интензитет и последице деградације обала Колубаре на територији општине Обреновац. Географски факултет, Београд, стр. 1-266.
Драгићевић, С., Степић, М., Карић, И. (2008): Природни потенцијали и дегради­ране површине општине Обреновац. Јантар група, Београд, стр. 1-180.
Драгићевић, С. (2007): Доминантни ерозивни процеси у сливу Колубаре. Гео­графски факултет, Београд, стр. 1-245.
Драгићевић, С. (2002): Биланс наноса у сливу Колубаре. Географски факултет, Београд, стр. 1-184.

Поглавља у међународним научним монографијама

Kostadinov, S., Košanin, O., Petrović, A., Dragićević, S. (2017): Extreme Climate Events and Erosion Control in Headwater Catchments of Serbia. In: Křeček J., Haigh M., Hofer T., Kubin E., Promper C. (eds), Ecosystem Services of Headwater Catchments. Springer, Cham, pp. 215-222. doi.org/10.1007/978-3-319-57946-7
Manic, E., Dragicevic, S., Gajovic, V., Novkovic, I. (2015): Natural hazards assess­ment using GIS - case study of Kolubara river basin, Serbia. In: (eds. Kocovic, J., Jo­vanovic Gavrilovic, B., Djukic, V.) "Catastrophic risks and sustainable develop­ment", University of Belgrade Faculty of Economics - Publishing Centre, Belgrade, pp. 417-429.
Novković, I., Dragićević, S., Manić, E. (2014): Natural hazards and vulnerability to natural disasters: the case of Serbia. Risk measurement and control in insurance, J. Kočović, B. Jovanović-Gavrilović, V. Rajić (eds.), Faculty of Economics, pp. 41-62.
Dragićević, S., Martinović, M., Sibinović, M., Novković, I., Tošić, R., Babović S. (2014): Recent changes of the erosion intensity caused by socio-demographic and land use changes (case study: Knjaževac municipality, Serbia). Advances in GeoEcology, no43, Challenges: Sustainable Land Management – Climate Change (ed. M. Zlatic & S. Kostadinov), CATENA VERLAG GMBH, Germany. pp. 271-286.
Dragićević S.,Ristić R., Živković N., Kostadinov S., Tošić R., Novković I., Borisavljević A., Radić Z. (2013): Floods in Serbia in 2010 – Case Study: The Kolubara and Pcinja River Basins. Geomorphological impacts of extreme weather: Case studies from central and eastern Europe, D. Loczy (ed.), Springer Geography, pp. 155-170. DOI 10.1007/978-94-007-6301-2_10.
Dragicevic S., Zivkovic N., Roksandic M., Kostadinov S., Novkovic I., Tosic R., Stepic M., Dragicevic M., Blagojevic B. (2012): Land Use Changes and Environmental Problems Caused by Bank Erosion: A Case Study of the Kolubara River Basin in Serbia. Environmental Land Use Planning, Seth Appiah-Opoku (Ed.), ISBN: 978-953-51-0832-0, In Tech publication.
Zivkovic N., Dragicevic S., Brceski I., Ristic R., Novkovic I., Jovanovic S., Djokic M., Simic S. (2011): Groundwater quality degradation in Obrenovac Municipality, Serbia. Water Quality Monitoring and Assessment, Kostas Voudouris and Dimitra Voutsa (Ed.), ISBN: 978-953-51-0486-5, INTECH publication.
Dragićević S., Milevski I. (2010): Human Impact on the Landscape – Examples from Serbia and Macedonia. Advances in GeoEcology, no41, Global Change – Challen­ges for soil management Miodrag Zlatic (Ed.), ISBN 978-3-923381-57-9, CATENA VERLAG GMBH, Germany (pp. 298-309).

Радови у научним часописима са рецензијом

Dragićević, S., Pripužić, M., Živković, N., Novković, I., Kostadinov, S., Langović, M., Milojković, B., Čvorović, Z. (2017): Spatial and Temporal Variability of Bank Erosion during the Period 1930–2016: Case Study—Kolubara River Basin (Serbia). Water, 9(10): 748.
Milevski, I., Dragicevic, S., Radevski, I. (2017): GIS and Remote Sensing based natu­ral hazard modelling of Kriva River catchment, Republic of Macedonia. Zeitsch­rift für Geomorphologie, Supplementary Issues, 61(2): 213-228.
Manojlovic, S., Antic, M., Sibinovic, M., Dragicevic, S., Novkovic, I. (2017): Soil ero­sion response to demographic and land use changes in the Nišava river basin, Serbia. Fresenius Environmental Bulletin, 26(12): 7547-7560.
Kostadinov, S., Dragicevic, S., Stefanovic, T., Novkovic, I., Petrovic, A. (2017): Torren­tial flood prevention in the Kolubara river basin. Journal of Mountain Science 14(11): 2230-2245.
Dragicevic, S., Stojanovic, Z., Manic, E., Roksandic, M., Stepic, M., Zivkovic, N., Zla­tic, M., Kostadinov, S. (2017): Economic consequences of bank erosion in the lower part of the Kolubara River Basin, Serbia. Environmental engineering and ma­nagement journal, 16(2): 381-390.
Petrović, A., Dragićević, S., Radić, B.P., Milanović Pešić, A. Z. (2015): Historical torrential flood events in the Kolubara river basin. Natural Hazards, 79: 537–547.
Cvetković, V., Dragićević, S., Petrović, M., Mijalković, S., Jakovljević, V., Gačić J. (2015): Knowledge and Perception of Secondary School Students in Belgrade about Earthquakes as Natural Disasters. Polish journal of environmental studies, 24 (4): 1553-1561.
Živković, N., Dragićević, S., Ristić, R., Novković, I., Djurdjić, S., Luković, J., Živković, Lj., Jovanović, S. (2015): Effects of vegetation on runoff in small river basins in Serbia. Fresenius Environmental Bulletin, 24(6): 2082 - 2089.
Tošić, R., Dragićević, S., Zorn, M., Lovrić, N. (2014): Landslide susceptibility zona­tion: A case study from Banja Luka Municipality (Bosnia and Herzegovina). Acta geographica Slovenica 54-1. Ljubljana. DOI: 10.3986/AGS54307 (in print).
Petrović, A., Kostadinov, S., Dragićević, S. (2014): The inventory and characterisation of torrential flood phenomenon in Serbia. Polish journal of environmental studies, 23(3): 823-830.
Kostadinov S., Zlatić M., Dragićević, S., Novković I., Košanin O., Borisavljević A., Lakićević M., Mlađan D. (2014): Anthropogenic influence on erosion intensity changes in the Rasina river watershed - Central Serbia. Fresenius Environmental Bulletin, 23 (1a): 254-263.
Cvetković, V. M., Dragićević, S. (2014): Spatial and temporal distribution of natural disasters. J. Geogr. Inst. Cvijic. 64(3): 293–309. DOI: 10.2298/IJGI1403293C
Stepić, M., Dragićević, S. (2014): Belgrade Confluence: Geographical predispositions and geopolitical significance. Serbian political thought, 9(1): 49-65.
Tošić,  R., Dragićević, S., Belanović, S., Brčeski, I., Lovrić, N. (2013): Considerations on reservoir sedimentation and heavy metals content within the Drenova Reser­voir (B&H). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 8(4):175-184.
Tošić, R., Kapović, M., Lovrić, N., Dragićević, S. (2013): Assessment of soil erosion potential using Rusle and Gis: A case study of Bosnia and Herzegovina. Fresenius Environmental Bulletin, 22(11a): 3415-3423.
Dragićević, S., Mészáros, M., Djurdjić, S., Pavić, D., Novković, I., Tošić, R. (2013): Vulnerability оf national parks to natural hazards in the Serbian Danube region. Polish journal of environmental studies, 22(4): 75-82
Milevski, I., Dragicevic, S., Georgievska, A. (2013):  GIS and RS-based modelling of potential natural hazard areas in Pehchevo municipality, Republic of Mace­donia. J. Geogr. Inst. Cvijic, 63(3): 95-107. doi:10.2298/IJGI1303095M
Tošić, R., Dragićević, S., Lovrić, N., Milevski, I. (2013): Multi-hazard assessment using GIS in the urban areas: case study - Banja Luka municipality, B&H. The Bulletin of Serbian Geographical Society, 93 (4), 41-50.
Dragićević, S., Tošić, R., Stepić, M., Živković, N., & Novković, I. (2013). Consequen­ces of the River Bank Erosion in the Southern Part of the Pannonian Basin: Case Study – Serbia and the Republic of Srpska. Forum geografic, 12(1): 5-15.
Tošić R., Dragićević S.  Lovrić N. (2012): Assessment of soil erosion and sediment yield changes using erosion potential model – case study: Republic of Srpska (BiH). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 7(4): 147 – 154.
Tošić R., Dragićević S., Bikit I., Forkapić S., Mrdja D., Todorović N., Blagojević B. (2012): Estimating the Soil Erosion and Deposition Rate Us ing 137Cs tracer method in the catchment of Drenova reservoir (B&H). Nuclear Technology & Radiation Protection, 27(7): 247-253.
Dragicević, S., Carević, I., Kostadinov, S., Novković, I., Abolmasov, B., Milojković, B., Simić, D. (2012): Landslide susceptibility zonation in the Kolubara river basin (Western Serbia) – analisys of input data. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 7(2): 37 – 47
Tošić, R., Dragićević, S., Zlatić, M., Todosijević, M., Kostadinov, S. (2012): The impact of socio-demographic changes on land use and soil erosion (Case study: Ukrina river catchment). Geographical reviews, 46: 69-78
Ristić, R., Kostadinov, S., Abolmasov, B., Dragićević, S., Trivan, G., Radić, B., Trifuno­vić, M., Radosavljević,Z.(2012): Torrential floods and town and country planning in Serbia. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 12: 23-35 doi:10.5194/nhess-12-23-2012.
Тошић, Р., Драгићевић, С. (2012): Иновирање методологије за одређивање кое­фицијента ерозије (Z). Гласник СГД-а, 92 (1), 11-26.
Roksandic M., Dragicevic S., Zivkovic N., Kostadinov S., Zlatic M., Martinovic M. (2011): Bank erosion as a factor of soil loss and land use changes in the Kolubara river basin, Serbia. African journal of agricultural research, 6(32): 6604-6608 DOI: 10.5897/AJAR11.736
Tosic R., Dragicevic S., Kostadinov S., Dragovic N. (2011): Assessment of soil erosion potential by the USLE method: case study Republic of Srpska – BiH. Fresenius Environmental Bulletin, 20(8), pp. 1910-1917.
Dragićević, S., Novković, I., Carević,I., Živković, N., Tošić, R. (2011): Geohazard assessment in the Eastern Serbia. Forum geografic, 10(1):10–19. DOI: 10.5775/fg.2067-4635.2011.003.i
Ristić R., Marković A., Radić B., Nikić Z., Vasiljević N., Živković N., Dragićević S. (2011): Environmental impacts in Serbian ski resorts. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 6(2):125-134
Dragicevic, S., Filipovic, D., Kostadinov, S., Ristic, R., Novkovic, I., Zivkovic, N., Andjelkovic, G., Abolmasov, B., Secerov, V., Djurdjic, S. (2011): Natural Hazard Assessment for Land-use Planning in Serbia. International Journal of Environmen­tal Research, 5(2): 371-380.
Ristić, R., Radić, B., Nikić, Z., Trivan, G., Vasiljević, N., Dragićević, S., Živković, N., Rado­savljević, Z. (2011): Erosion control and protection from torrential floods in Serbia - spatial aspects. Spatium, 26:1-6. DOI: 10.2298/SPAT1125001R
Dragicević, S., Nenadović, S., Jovanović, B., Milanović, M., Novković, I., Pavić, D., Lje­šević, M. (2010): Degradation of Topciderska river water quality (Belgrade). Car­pathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 5(2): 177–184.
Nenadović, S., Nenadović, M., Vukanac, I., Djordjević, A., Dragićević, S., Lješević, M. (2010): Vertical Distribution Of Cs-137 In Cultivated And Undisturbed Areas. Nu­clear Technology & Radiation Protection, 25(1): 30-36.
Драгићевић, С., Милевски, И., Новковић, И., Милојковић, Б. (2010): Природни ус­лови као ограничавајући фактор развоја пограничног простора Србије и Македоније. Гласник СГД-а, 90(4): 29-44.
Драгићевић, С., Новковић, И., Милутиновић, М. (2009): Променe интензитета еро­зије на територији општине Зајечар. Гласник СГД-а, 89(4): 3-10.
Драгићевић С., Новковић, И., Прица, М. (2009): Ризик од падинских процеса на територији општине Уб. Гласник СГД-а, 89(3):147-156.
Milevski, I., Dragićević, S., Kostadinov, S. (2007): Digital elevation model and satellite images in assessment of soil erosion potential in the Pcinja catchment. The Bulle­tin of Serbian Geographical Society, 87(2).
Dragićević, S., Živković, N., Ducić, V. (2007): Factors of flooding on the territory of the municipality of Obrenovac. Zbornik radova Geografskog fakulteta, 55: 39-54
Мустафић, С., Манојловић, П., Драгићевић, С. (2007): Примена теледетекционих метода и ГИС-а у истраживањима ерозиoних процеса. Зборник радова, Гео­графски институт "Јован Цвијић", 57: 465-473.
Дуцић, В., Николић, Ј., Драгићевић, С. (2006): Промене параметара протицаја Дунава код хидролошке станице Оршава у периоду 1841-2000. Гласник СГД-а, 85(1): 35-46.
Драгићевић С., Степић М. (2006): Промене интензитета ерозије у сливу Љига – утицај антропогеног фактора. Гласник СГД-а, 85(2): 37-44
Николић, Ј., Дуцић, В., Драгићевић, С. (2005): Анализа падавина на примеру гор­њег дела слива Западне Мораве. Гласник СГД-а, 84(1): 19-30.
Манојловић, П., Драгићевић, С., Мустафић, С. (2004): Основне морфометријске карактеристике рељефа Србије. Гласник СГД-а, 83(2): 11-16.
Манојловић П., Мустафић, С., Драгићевић, С. (2003): Пронос силта у сливу Јерме. Гласник Српског географског друштва, 82(2): 3-10.
Драгићевић, С., Манојловић, П., Мустафић, С. (2003): Прилог одређивању интен­зитета хемијске ерозије Западне Србије. Гласник СГД-а, 82(1):
Драгићевић, С. (2001): Плувиометријски режим и његов утицај на ерозиони процес у сливу Колубаре. Гласник Српског географског друштва, 80(2): 27-36.
Манојловић, П., Драгићевић, С. (2000): Интензитет механичке водне ерозије у сливу Ветернице. Гласник Српског географског друштва, 79(2): 13-22.

Радови у зборницима радова са међународних скупова

Novković, I., Dragićević, S. (2017): Landslide susceptibility zonation in the Ub municipality. The 3th International scientific professional conference - Security and crisis management - theory and practice. "Safety for future 2017", SKC Obrenovac, Obrenovac, Republika Srbija, 28.-29.09.2017.
Костадинов, С., Драгићевић, С., Стевановић Т., Новковић, И. (2017): Бујичне поп­лаве као фактор ризика. Пети научно-стручни скуп "Пут и животна средина", стр. 391-399, Вршац, Србија, 28.-29.9.2017.
Ђуровић, П., Драгићевић, С. (2017): Рељеф – заборављена категорија у плани­рању простора. IX Научно-стручни скуп са међународним учешћем, Планска и нормативна заштита простора и животне средине, стр. 261-267, Палић, Суботи­ца, 11-13.5.2017.
Filipović, D., Dragićević, S., Novković, I. (2013): Natural conditions and disasters in planning spatial development of the Republic of Serbia. International science conference: Reporting for sustainability, May 7-10, Bečići, Montenegro, 2013., p.1-7.
Milevski, I., Dragićević, S., Tošić, R. (2013):  GIS and remote sensing assessment of erosion risk areas in Pehchevo municipality. Hilly-mountain areas - problems and perspectives, Ohrid, Macedonia, 12-15.9.2013., pp. 581-589.
Dragićević S., Milevski I., Blinkov I., Novković I., Luković J. (2010): Natural Hazard As­sessment in The Pcinja Catchment. BALWOIS Conference, Ohrid 25-29.05.2010., Republic of Macedonia.
Kostadinov, S., Milčanović, V., Dragićević, S., Milovanović, I., Novković, I., (2010): Effect of Erosion Control Works on the State of Erosion and Sediment Transport in the Žunjska Reka Catchment Upstream of the Storage „Ćelije“, First Serbian Forestry Congress - Future With Forests, An International Congress, Nov.11-13, 2010, Belgrade, Serbia, p.p. 746-756
Dragićević S., Milevski I., Tošić R. (2009): Recent changes of the erosion intensity caused by anthropogenic influence on the territory of Serbia, Republic of Srpska and Macedonia. International Scientific Symposium "Geography and Sustainable Development", octobar 22-25, Ohrid, p. 159-168.
Dragićević S., Kanački J., Novković I. (2009): Recultivation possibilities of degradated areas. International Scientific Symposium "Geography and Sustainable Development", octobar 22-25, Ohrid,  p. 169-174.
Dragićević S., Luković J., Novković I. (2009): Degradation of hydrologic con­ditions in Belgrade - example of Topciderska River. International Scientific Symposium "Geo­graphy and Sustainable Development", Octobar 22-25, Ohrid, p. 175-181.
Степић М., Драгићевић С., Глигоријевић В. (2009): Источна Србија - развојне перспективе у контексту савремених географских промена. The International Scientific Meeting "Territorial aspects of development of Serbia and Neighbouring countries", Divčibare Mountain, Serbia.
Dragićević S., Živković N., Kostadinov S. (2008): Changes of hydrological system in the lower course of the Kolubara river. XXIV Conference of the Danubian countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management, Bled, Slo­venia.
Živković N., Dragićević S., Ristić R. (2008): Influence оf grid values оn runoff estima­tion by regressive models. XXIV Conference of the Danubian countries on the hy­drological forecasting and hydrological bases of water management, Bled, Slovenia.
Dragicevic S., Kostadinov S., Sandic D. (2007): Gis application in modeling erosion pro­cesses. International Conference: Erosion and torrent control as a factor in sustainable ri­ver basin management. Belgrade, Serbia.
Dragićević S., Nikolić J., Živković N. (2006): Fossil fluvial forms in the Kolubara basin. XXIII Conference of the Danubian countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management, Belgrade, pages 12.
Nikolić J., Nikić Z., Dragićević S. (2006): Determination of evapotranspiration and water balance on the case example of the Zapadna Morava river upper basin. XXIII Conference of the Danubian countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management, Belgrade, pages 8.
Manojlović P., Dragićević S., Mustafić S. (2003): Some chemical charasteristics of the karstial waters of the Eastern Serbia in the function of the tourism developing. International Scientific Conference, Pirot, pages 59-68.
Dragićević S. (2002): Losses of organic matter in Kolubara basin. International Scientific Conference, Varna, pages 222-228.
Manojlović P., Dragićević S. (2000): Recent intensity of chemical erosion of Carpatho-balkanian mountains in Serbia. II kongres na geografite od Republika Makedonija, Skopje, pages 41-4

ПРОЈЕКТИ, СТУДИЈЕ, ЕЛАБОРАТИ

 1.    Пројекат "Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину-праћење утицаја, адаптација и ублажавање" (43007). Наручилац: Ми­нистарство просвете и науке Републике Србије, 2011-2017.
2.    Студија "Угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних поплава у сливу Колубаре". Наручилац: ЈП "Путеви Србије", Београд. Носилац: Инсти­тут за шумарство, Београд, 2016/17.
3.    Пројекат "Хармонизација података о клизиштима и обучавање локалних само-управа за њихово праћење: BEWARE (BEyond landslide aWAREness)". Наручи­лац: Програм Уједињених нација за развој (UNDP). Носилац: Геолошки завод Србије и Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015.
4.    Пројекат "Рецентно стање, интензитет и последице деградације обала Колу­баре на територији општине Обреновац". Наручилац: Град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине. Носилац: Географски факултет Београд, 2012-2014.
5.    "Катастар деградираних површина на територији општине Лазаревац". На­ручилац: Град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за заш­титу животне средине. Носилац: Агенција CONSECO GREEN, Београд, 2013.
6.    "Израда базе нумеричких и просторних података за процену дифузног загађе­ња земљишта и вода у сливу Колубаре". Наручилац: Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, Агенција за заштиту животне сре­дине. Носилац: Агенција CONSECO, Београд, 2011
7.    "Анализа усклађености програма за основну школу са Образовним стандар­ди­ма за крај основног образовања". Носилац: Завод за унапређивање образовања и васпитања. Позиција: члан тима за предмет Географија, Београд, 2012.
8.    "Подршка развоју људског капитала и истраживању-опште образовање и раз­вој људског капитала". Носилац: Завод за унапређивање образовања и васпита­ња. Позиција: члан тима за предмет Географија, Београд, 2012.
9.    План детаљне регулације за простор "Рајково" у општини Мајданпек. Наручи­лац: Република Србија – општина Мајданпек. Носилац: AMBERO Consulting Representative Office, Београд, 2012.
10.  Развијање образовних стандарда за крај средњег основног, општег средњег и средњег стручног образовања. Носилац: Завод за унапређивање образовања и васпитања. Позиција: члан тима за предмет Географија, Београд, 2011/12.
11.  Регионални просторни план за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа. Тематска област: Организација простора од интере­са за одбрану земље и заштита од елементарних непогода. Наручилац: Мини­старство животне средине и просторног планирања, Републичка агенција за просторно планирање. Носилац: Географски факултет, Београд, 2011. Пози­ција: руководилац тематске области.
12.  Регионални просторни план за подручје Подунавског и Браничевског управног округа. Тематска област: Организација простора од интереса за одбрану земље и заштита од елементарних непогода. Наручилац: Министарство животне сре­дине и просторног планирања, Републичка агенција за просторно планирање. Носилац: Географски факултет, Београд, 2011. Позиција: руководилац тематске области.
13.  Просторни план општине Сопот. Тематска област: Организација простора од интереса за одбрану земље и заштита од елементарних непогода. Наручилац: Министарство животне средине и просторног планирања, Републичка агенција за просторно планирање. Носилац: Географски факултет, Београд, 2010. Пози­ција: руководилац тематске области.
14.  Просторни план општине Неготин. Тематска област: Организација простора од интереса за одбрану земље и заштита од елементарних непогода. Наручи­лац: Министарство животне средине и просторног планирања, Републичка агенција за просторно планирање. Носилац: Географски факултет, Београд, 2010. Позиција: руководилац тематске области.
15.  Просторни план општине Гроцка. Тематска област: Организација простора од интереса за одбрану земље и заштита од елементарних непогода. Наручилац: Министарство животне средине и просторног планирања, Републичка агенција за просторно планирање. Носилац: Географски факултет, Београд, 2010. Пози­ција: руководилац тематске области.
16.  Просторни план Републике Србије. Тематска област: Природне непогоде и тех­нолошки удеси. Наручилац: Министарство животне средине и просторног пла­нирања, Републичка агенција за просторно планирање. Носилац: Географ­ски факултет, Београд, 2009-2010. Позиција: руководилац тематске области.
17.  Студија о процени утицаја на животну средину Пројекта експлоатације лигнита на површинском копу "Чукара-јужно поље". Носилац: "MINERAL INVEST-MENTS" d.o.o, Београд, 2010.
18.  Студија ерозионе продукције и транспорта наноса на територији Србије. Носилац: Институт за водопривреду "Јарослав Черни" и Шумарски факултет, Београд, 2009-2010.
19.  Пројекат "Интензитет механичке и хемијске ерозије и акумулације у Источној Србији". Наручилац: Министарство науке и заштите животне средине Републи­ке Србије. Носилац: Географски факултет, Београд, 2006-2010.
20.  Израда катастра изворишта и биохемијска анализа изворских вода на тери­торији општине Обреновац. Носилац: Агенција CONSECO. Наручилац: Фонд за заштиту животне средине општине Обреновац, 2009.
21.  Студијско-аналитичке основе Стратегије просторног развоја Републике Ср­бије. Тематска област: Заштита од природних непогода и технолошких удеса. Наручилац: Министарство животне средине и просторног планирања, Републи­чка агенција за просторно планирање. Носилац: Географски факултет, Београд, 2009. Позиција: руководилац тематске области.
22.  Израда базе нумеричких и просторних података деградираних површина на територији општине Обреновац. Наручилац: Министарство животне средине и просторног планирања, Агенција за заштиту животне средине. Носилац: Аген­ција CONSECO. Београд, 2009.
23.  Падински процеси и нестабилне површине на територији општине Уб. Носи­лац: Агенција CONSECO. Наручилац: Фонд за заштиту животне средине опш­тине Уб, 2009.
24.  Пројекат "Анализа рецентног стања и степена загађења Топчидерске реке на територији општине Савски венац". Носилац: Регионални Центар за теленте Београд II. Наручилац: СО Савски венац, Београд, 2008.
25.  Пројекат хитних интервенција за заштиту угрожених обала Колубаре на три локалитета узводно од моста у Дражевцу. Носилац: Универзитет у Београду, Шумарски факултет – Катедра за бујице и ерозију. Наручилац: Фонд за заш­титу животне средине општине Обре-новац, 2009.
26.  Пројекат "Дефинисање протокола за размену алфанумеричких и графичких по­датака у складу са потребама Службе за ГИС београдског водовода и канали­зације". Наручилац: БВК, Београд. Носилац: Географски факултет, Београд. Прва фаза 2006-2009.
27.  Елаборат о резервама олова и цинка у лежишту "Благодат" (ревири: Баре-Ђа­воља воденица, Вучково и Ђавоља воденица II). Наручилац: Рудник олова и цинка, Грот а.д. Носилац: Јантар група, Београд, 2008.
28.  Пројекат "Анализа утицаја природних процеса на деградацију животне сре­дине општине Обреновац". Наручилац: Фонд за заштиту животне средине оп­штине Обреновац, 2007.
29.  Катастар деградираних површина општине Обреновац. Наручилац: Фонд за заштиту животне средине општине Обреновац. Носилац: БМГ бау, Београд, 2007.
30.  Пројекат "Контрола водне ерозије и уређење бујица у функцији заштите водо­привредних објеката и квалитета вода". Носилац: Катедра за бујице и ерозију Шумарског факултета у Београду, 2006.
31.  Катастар загађивача општине Обреовац (I фаза). Носилац: Фонд за заштиту животне средине општине Обреновац, 2006. Позиција: сарадник на пројекту.
32.  Пројекат "Генерални пројекат уређења ерозионих и бујичних подручја у Ср­бији", Носилац: Катедра за бујице и ерозију Шумарског факултета у Београду, 2005.
33.  Пројекат "Географске основе развоја Србије". Наручилац: Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије. Носилац: Географски факултет, Београд, 2000-2005.

Ангажовање у настави

Екогеоморфологија
Природни услови и непогоде у животној средини
Мониторинг земљишта и воде
Природне непогоде
Природни услови и становништво
Управљање деградираним површинама

Награде и признања

 • Плакета за дугогодишњи рад и допринос струци, АППС, 2017. година;
 • Захвалница за допринос у развоју рада с надареном и талентованом школском популацијом, у склопу програмског рада центра за таленте, Регионални центар за таленте Београд II, 2016. година;
 • Повеља захвалности за дугогодишњу сарадњу, помоћ и подршку у раду са младим талентима, Регионални центар за таленте Београд II, 2015. година;
 • Захвалница за допринос у развоју рада с надареном и талентованом школском популаци-јом, у склопу програмског рада центра за таленте, Регионални центар за таленте Београд II, 2014. година;
 • Захвалница за допринос у реализацији програмских активности Регионалног центра за таленте Београд II, 2013. година;
 • Захвалница за подршку и сарадњу, Гимназија "Руђер Бошковић", 2007. година
 • Захвалница за менторски рад у области географије, Министарство просвете и спорта Републике Србије и Српско географско друштво, 2006. година

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

 • Члан Српског географског друштва
 • Member of the World Association of Soil and Water Conservation
 • Члан Техничке комисије за оцену студија о процени утицаја на животну средину при Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине
 • Члан Aсоцијације просторних планера Србије
 • Члан друштва геоморфолога Србије
 • Члан уређивачког одбора часописа Carpathian Journal of Earth and Environmental sciences, Forum geografic, Geographical Reviews, Глобус, International Journal of Environmental Engineering Science and Technology Research, The Environment, Revista de Geomorfologie, Гласник српског географског друштва