dr Snežana Đurđić
  • Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: snezana@gef.bg.ac.rs;
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-jesenji-2019-20.pdf

dr Snežana Đurđić

Dr Snežana Đurđić, rođena je 19. februara 1970. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Geografski fakultet u Beogradu, smer Geografija, upisala je 1992. godine. Osnovne studije završila je 1997. godine sa prosečnom ocenom 9,61 i odbranom diplomskog rada Uticaj geografske sredine na razmeštaj endemskih bolesti – prilog medicinskoj geografiji Srbije. Školske 1997/98. godine upisala je poslediplomske studije na Geografskom fakultetu, smer Geoprostorne osnove životne sredine. Zvanje magistra prostornog planiranja stekla je 2001. godine odbranom magistarskog rada pod nazivom Stanje zaštite prirode u Srbiji i strategija daljeg unapređenja. Doktorsku disertaciju pod nazivom Vrednovanje i primena biogeografskih istraživanja u zaštiti prirode i njenom planiranju iz uže naučne oblasti Fizička geografija, odbranila je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine.

Godine 1998. zasnovala je radni odnos na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao istraživač saradnik u Centru za životnu sredinu i GIS. Od 2001. do 2011. godine bila je angažovana u realizaciji nastave na radnim mestima asistenta pripravnika, potom i asistenta na studijskim grupama Geografija, Prostorno planiranje, Geoprostorne osnove životne sredine i Turizmologija. Od 2011. godine, kada je izabrana u zvanje docenta za užu naučnu oblast Fizička geografija, nastavnik je na predmetima Biogeografija sa pedologijom, Biogeografija, Primenjena ekologija, Zaštita prirode, Ekološke osnove prostornog planiranja, Ekoturizam i zaštita prirode na studijskim grupama Geografija, Geoprostorne osnove životne sredine, Prostorno planiranje i Turizmologija. Nastavnik je i na master studijama na studijskoj grupi Turizmologija (Biodiverzitet i turizam).

Radovi

Do sada je kao samostalan autor i koautor objavila veći broj radova u naučnim časopisima međunarodnog i nacionalnog značaja, kao i brojne radove u zbornicima sa naučnih i stručnih skupova međunarodnog i nacionalnog značaja. U koautorstvu je objavila i praktikume iz Osnova ekologije i Ekoloških osnova prostornog planiranja.

Angažovanje u nastavi

Biogeografija 1
Biogeografija
Primenjena ekologija
Ekološke osnove prostornog planiranja
Ekoturizam i zaštita prirode
Zaštita prirode
Biodiverzitet i turizam

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

1997 - : Član Srpskog geografskog društva
2009 - : Član Asocijacije prostornih planera Srbije