• Контакт телефон: +381112197722
  • Е-маил адреса: vujadinovicsnezana@gmail.com
  • Консултације: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-jesenji-2019-20.pdf

др Снежана Вујадиновић

Датум и место рођења: 02.10.1968., Јагодина

Основну школу завршила је у Рековцу, a средњу у Јагодини. Студије географије на ПМФ-у у Београду завршила је 1992. године са просечном оценом 9,67. Магистарски рад под називом Географске промене као последица развоја пољопривреде на територији Левча одбранила је 1998. године из уже научне области Регионална географија. Докторску дисертацију под називом Регионалногеографска проучавања Груже одбранила је 2007. године. За асистента приправника изабрана је 1994. године и од тада је бирана у звања асистента (1999), доцента (2008) и ванредног професора (2013) за ужу научну област Регионална географија. Ангажована је као наставник на предметима Географија Европске уније, Регионална географија света II и Принципи и методе регионалног развоја (Географија), Регионална географија света II и Нови правци развоја туризма (Туризмологија) и Регионална географија света (Демографија). Учествује на мастер академским студијама на предмету Регионални развој и туризам (Туризмологија) и на докторским студијама на предметима Развој и примена регионалне географије и Теоријске основне истраживања туризма. Од 1996. године ангажована је као истраживач на  шест научно-истраживачких и стручних пројеката. Коаутор је три универзитетска уџбеника (Регионална географија Јужне Америке, СГД, Београд, 2011., Регионална географија Аустралије СГД, Београд, 2011.,  Регионална географија Европе, Географски факултет, Београд, 2014), коаутор је шест научних монографија (Становништво општине Прибој, Стара Рашка, Београд, 1998., Нововарошки крај – антропогеографска проучавања, Стара Рашка, Београд, 2002., Сјенички крај – антропогеографска проучавања, Географски факултет, Београд, 2004., Панчевачки рит – геоеколошке промене мочварног у агрикултурни предео, СГД, Београд, 2012., Јадар – географске промене, регионална диференцијација и перспективе развоја, СГД, Београд, 2012., Левач – развојни потенцијали и ограничења, СГД, Београд, 2013), коаутор уџбеника и радне свеске за 6. и 7. разред основне школе и 2. разред гимназије.

Радови

Vujadinović S. et al. (2013). Asylum Seekers from Serbia and the Problems of Returnees: Why Serbia Is Among the World’s Leading Countries in Number of Asylum Seekers. Dve domovini - Two Homelands, vol. 37, pp. 53–68.

Vujadinović S. et al. (2011). Years of Refugee Life in Serbia – Challenges for a New Beginning: Stay or Return Home? Trames Journal of the Humanities and Social Sciences 15(65/60), 3: 235–258.

Vujadinović S. i dr. (2010). Integrаlni održivi rаzvoj nа primeru lokаlne geogrаfske sredine, Glаsnik Srpskog geogrаfskog društvа 90(2): 173–180.

Šabić D., Vujadinović S., Milinčić M., Golić R., Stojković S., Joksimović M., Filipović D., Šećerov V. and Dimitrijević D. (2012). The Impact of FDI on the Transitional Economy in Serbia – Changes and Challenges, Acta Polytechnica Hungarica 9(3): 6584.

Šabić D., Knežević A., Vujadinović S., Golić R., Milinčić M. and Joksimović M. (2013). Belgrade Slums – Life or Survival on the Margins of Serbian Society? Trames Journal of the Humanities and Social Sciences, 2013, 17(67/62), 1, 55–86.

Šabić D., Miljković O., Vujadinović S., Milinčić M. and Gajić M. (2013). Geo-ecological Transformation of Wetland into Agricultural Landscape: the Case of Pančevački Rit, Serbia, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 14, No 2, 524–531.

Joksimović, M., Golić, R., Vujadinović, S., Šabić, D., Popović, D. and Barnfield, G. (2014). Restoring tourist flows and regenerating city's image: the case of Belgrade, Current Issues in Tourism, 17 (3): 220–233

Vujаdinović S., Šаbić, D. i Gаjić, M. (2014). Regionаlnа geogrаfijа u nаstаvnim plаnovimа odаbrаnih univerzitetа u Evropi, U Grčić, M., Filipović, D. i Drаgićević, S. (ur.): Geogrаfsko obrаzovаnje, nаukа i prаksа: rаzvoj, stаnje i perspektive, Geogrаfski fаkultet u Beogrаdu, Beogrаd, 207–213.

Vujadinović S. et al. (2013). Possibilities for mountain-based adventure tourism: the case of Serbia. In: Szymańska, D. and Biegańska, J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 19, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 99–111.

Vujаdinović S. i dr. (2012). Lokаlnа geogrаfskа sredinа – problemi održivog rаzvojа, Grčić Mirko i Milinčić Miroljub (ur): Problemi i izаzovi sаvremene geogrаfske nаuke i nаstаve, Univerzitet u Beogrаdu – Geogrаfski fаkultet, Beogrаd, 449–458

Ангажовање у настави

Регионална географија света II
Регионална географија света II
Географија Европске уније
Нови правци развоја туризма
Принципи и методе регионалног развоја
Регионална географија света II
Развој и примена регионалне географије
Регионални развој и туризам

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Члан Српског географског друштва