dr Tijana Dabović

Datum i mesto rođenja: 18.02.1977., Beograd

Redovne studije upisane školske 1996/1997. godine na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Prostorno planiranje završila je u redovnom roku sa prosečnom ocenom 9,87 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Poslediplomske studije upisala je školske 2002./2003. godine na matičnom fakultetu na smeru Prostorno planiranje, gde je u zakonskom roku sa uspehom položila sve planom predviđene ispite sa prosečnom ocenom 10. Magistarsku tezu pod nazivom: Teorija i metodologija izrade nacionalnih strategija prostornog razvoja – primer Slovačke, odbranila je 2006. godine. Doktorsku disertaciju: Mogućnost unapređenja integralnog pristupa u teoriji prostornog planiranja odbranila je 2011. godine, čime je stekla akademsko zvanje doktora prostornog planiranja.

Od  2002. godine radi na Geografskom fakultetu u Beogradu kao asistent pripravnik, od 2007. godine kao asistent, a 2012. godine u istoj instituciji izabrana je za docenta.

Osim angažovanja u održavanju nastave, dr Tijana Dabović aktivno je učestvovala i u izvođenju stručnih ekskurzija studenata III i IV godine Prostornog planiranja tokom 2005., 2006., 2007., 2008. i 2010. godine u zemlji i inostranstvu. Kao sekretar Katedre za prostorno planiranje dala je svoj doprinos organizaciji nastave, uključujući i pripremu novih nastavnih programa po Bolonjskim standardima 2008. godine. Takođe je bila mentor ili član komisija za izradu brojnih diplomskih i master radova studenata.

Kao jedan od predstavnika Katedre za prostorno planiranje, od 2006. – 2008. godine učestvovala je u realizaciji TEMPUS LENNE projekta u koji su, pored Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, bili uključeni i Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Tehnički univerzitet u Beču, Univerziteti u Mančesteru, Ljubljani, Alnarpu i dr.

U toku karijere, stručno se usavršavala u SPECTRA centru Arhitektonskog fakulteta u Bratislavi i u brojnim planerskim institucijama u Francuskoj u okviru realizacije projekta Francusko-srpski forum za prostorno planiranje i regionalne politike.  Osim toga, dr Tijana Dabović se afirmisala na izradi većeg broja stručnih studija i planskih dokumenata, uglavnom kao obrađivač dela plana koji se odnosi na namenu i korišćenje zemljišta.

Od zasnivanja radnog odnosa na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dr Tijana Dabović uzima aktivno učešćei u naučno-istraživačkom radu iz oblasti prostornog planiranja. Njena istraživanja izvršena  u okviru naučnih projekata finansiranim od strane Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije, kao i u međunarodnim projektima finansiranim od strane Evropske unije i vlada različitih evropskih država, najvećim delom su vezana za teoriju planiranja, strateško planiranje i planiranje korišćenja zemljišta. Do 2015. godine, objavila je, kao autor i koautor, preko 50 naučnih i stručnih radova.

Radovi

Dabović T. (2003): Funkcionalna komponenta procesa urbanizacije opštine Loznica. Zbornik radova Geografskog fakulteta, Sveska L, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd,  99-114.

Đorđević D., Dabović T. (2004): Strategija korišćenja zemljišta u opštini Kosjerić. Strategija prostornog razvoja opštine Kosjerić, Geografski fakultet, Beograd, 205-213.

Dabović T. (2008): Nacionalne strategije prostornog razvoja u Evropi. Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1-111.

Đorđević, D., Dabović, T. (2009): Osnove prostornog planiranja. Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, str. 1-113.

Đorđević D., Dabović T.  (2009): System of spatial planning in Serbia: a critical overveiw. DELA 31, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 143 – 157.

Djordjevic, D., Dabovic, T. (2010): Strategic Planning as an Instrument of Spatial Development of Belgrade. In: Krevs, M., Djordjevic, D., Pichler Milanovic, N. (eds.): Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade. GeograFF 8. Scientific Publishing House of the Faculty of Arts, Ljubljana, pp. 299-320.

Đorđević D., Dabović T. (2010): Ideologije i praksa planiranja Beograda 1867-1972: period uspona. Zbornik radova Geografskog fakulteta, Sveska LVIII, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, str. 153-174.

Nedović-Budić, Z., Djordjević, D., Dabović, T. (2011): The Mornings after…Serbian Spatial Planning Legislation in Context. European Planning Studies, 19(3), 429 — 455.

Dabović T., Đorđević D. (2012): Mogućnost unapređenja vertikalne integracije u teoriji planiranja. Zbornik radova, Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Sveska LX, 1- 18.

Đorđević, D., Dabović, T., Živak, N. (2014): Planiranje korišćenja zemljišta u novom kontekstu prostornog planiranja: period opadanja. Zbornik radova sa skupa: Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja. Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Republička agencija za prostorno planiranje, Beograd, 43-50.

Angažovanje u nastavi

Osnove prostornog planiranja
Osnove prostornog planiranja
Osnove prostornog planiranja
Teorija planiranja

Nagrade i priznanja

1997. godine dobitnik stipendije Norveške Kraljevske Ambasade u okviru programa: 1000 najboljih studenata Srbije.

2007. godine dobitnik nagrade «Dimitrije Perišić» koju dodeljuje Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije za najbolji magistarski rad u školskoj 2005./2006. godini.

2012. godine dobitnik nagrade «Dimitrije Perišić» koju dodeljuje Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije za najbolju doktorsku disertaciju u školskoj 2010./2011. godini.

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Predstavnik Instituta za prostorno planiranje u AESOP-u (Asocijacija evropskih škola planiranja) od 2015. godine
Generalni sekretar InPlanning digitalne platforme AESOP-a od 2015. godine
Član Asocijacije prostornih planera Srbije od 2002. godine
Član Srpskog geografskog društva od 2002. godine
Član Inženjerske komore Srbije od 2008. godine (broj licence odgovornog planera: 100 0118 08)