dr Velimir Jovanović
  • Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: jocavj@gmail.com
  • Konsultacije: četvrtak 12.00-13.00h, Studentski trg 3/III

dr Velimir Jovanović

Datum i mesto rođenja: 01.08.1951. u Beograd

Završio Geološku tehničku školu u Beogradu i Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu (Smer za petrologiju i geohemiju) i stekao zvanje diplomirani inženjer geologije.
Poslediplomske studije završio je na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši magistarsku tezu „Bazične magmatske stene Fruške Gore“ čime je stekao zvanje magistar tehničkih nauka iz oblasti geologije-petrologija.
Od 1979. do 1994. godine bio je zaposlen u Zavodu za izgradnju grada Beograda kao inženjer geologije na poslovima obezbeđivanja geološke dokumentacije za sve nivoe planiranja i projektovanja i izdavanja odobrenja za geološka istraživanja na teritoriji grada Beograda.
Doktorsku tezu „Petrologija mezozojskih vulkanita planine Bobije kod Ljubovije“ odbranio je 1994. i time stekao zvanje doktor tehničkih nauka iz oblasti geologije.
Na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zaposlen je od 1994. godine, kao docent, od 2000., kao vanredni profesor, a od 2005. kao redovni profesor.
Obavljao je ili danas obavlja nastavu iz predmeta:
Geologija i ležišta mineralnih sirovina (za studente geografije)
Geologija sa petrografijom (za studente geografije)
Primenjena geologija (za studente prostornog planiranja)
Geologija životne sredine (geoprostorne osnove životne sredine)
Upravljanje prirodnim i ljudskim resursima (geoprostorne osnove životne sredine)
Prirodni uslovi i resursi (izborni, za studente prostornog planiranja)
Geologija sa mineralnim resursima (smer za ekologiju), na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Osnovi geologije, Geologija sa petrografijom, Geološki resursi i Geologija za turizmologe (izborni) na Prirodno matematičkom fakultetu univerziteta u Nišu – Departman za geografiju i turizmologiju.
Osnovi geologije, Primenjena geologija, Osnovi paleontologije na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.
Sa Đorđević, P. I Cvetković, V. Koautor je udžbenika „Primenjena geologija“ namenjenog studentima prostornog planiranja. Izdavač je bio Univerzitet u Beogradu (1996. i 2000.).
Autorizovana skripta „Ležišta mineralnih sirovina„, za potrebe studenata geografije, objavio je 1998.
Sa Srećković-Batoćanin, D. Autor je udžbenika „Osnovi geologije„, namenjenog studentima geografije (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006.).
Osnovnu naučnu preokupaciju predstavlja proučavanje petrologije trijaskog i jurskog vulkanizma na prostorima  Srbije. Neka od gledišta iznetih u načnim radovima predstavljaju potpuno novo tumačenje geotektonskoh uslova nastanka ovih vulkanita, što je prihvaćeno na internacionalnim geološkim skupovima.
Interesovanje za inženjerskogeološku problematiku, naročito za ulogu geoloških istraživanja u izradi podloga za potrebe planiranja i projektovanja, vezano je za period rada u Zavodu za izgradnju grada Beograda, ali i za noviji period, gde je potrebno definisati obim i vrstu istraživanja u okviru izrade planova različitih namena.
Najnoviji radovi odnose se na problematiku koja se tiče povezanosti geologije sa geografskim disciplinama, kao što je značaj geoloških resursa u planiranju, privrednom razvoju i zaštiti prostora.

Radovi

• Inženjerskogeološka dokumentacija za DUP Knez Mihailove ulice u Beogradu;
• Geološka dokumentacija za DUP dela Vukovarske luke;
• Geološke karakteristike terena obuhvaćenog planom generalne regulacije područja sela Bujačić, Petnica i Klinci
• Prostorni plan područja posebne namene Vlasina;
• Strategija prostornog razvoja Srbije;
• Prostorni plan Republike Srbije;
• Regionalni prostorni plan opština južnog pomoravlja;
• Regionalni prostorni plan za područje Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga
• Regionalni prostorni plan za područje Šumadijskog, Pomoravskog, Raškog i Rasinskog upravnog okruga
• Regionalni prostorni plan Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga
• Regionalni prostorni plan Zlatiborskog i Moravičkog upravnog okruga
• Prostorni plan područja posebne namene Nacionalnog parka Đerdap;
• Prostorni plan područja posebne namene "Beljanica-Kučaj"
• Prostorni plan Opštine Negotin;
• Plan generalne regulacije naseljenog mesta Negotin;
• Prostorni plan Opštine Grocka;
• Prostorni plan Opštine Sopot.

Angažovanje u nastavi

Geologija sa petrografijom 1
Primenjena geologija
Geologija životne sredine
Upravljanje prirodnim resursima
Prirodni uslovi i resursi