dr Velimir Šećerov
  • Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: vsecerov@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: ponedeljak 12:00-14:00; četvrtak 12:00-14:00 Studentski trg 3/III

dr Velimir Šećerov

Datum i mesto rođenja: 10. 06. 1968., Beograd

Osnovnu i srednju arhitektonsku školu je završio u Beogradu. Upisao je Geografski fakultet – Smer za prostorno planiranje 1991. godine gde je 1996. godine stekao zvanje diplomirani prostorni planer. Po završetku studija tri godine je radio u Udruženju urbanista Srbije kao stručni saradnik. Od 1999. je počeo da radi na Geografskom fakultetu na mestu asistenta pripravnika. Magistarsku tezu pod naslovom Dunav kao okosnica transgranične prostorne integracije je odbranio 2002. godine, a doktorsku disertaciju Mogućnosti unapređenja strateškog planiranja gradova i njihovih regiona u Republici Srbiji odbranio je 2007. godine na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2008 do 2013. godine radio na mestu docenta na grupi predmeta iz prostornog i urbanističkog planiranja i planiranja turizma (uža naučna oblast prostorno planiranje), da bi 2013. godine bio izabran u zvanje vanrednog profesora. Član je Katedre za prostorno planiranje. U periodu 2008-12. bio gostujući predavač na Univerzitetu u Banja Luci – PMF. U dva navrata je bio član Saveta Geografskog fakulteta, Prodekan za međunarodnu saradnju i privredu (2010-2012.) i izabrani je Prodekan za finansije (2012-…).

Radovi

Do sada je objavio 83 naučna i stručna rada u domaćim i inostranim časopisima i publikacijama, jednu samostalnu naučnu monografiju (Strateško planiranje grada, 2012.), uredio 13 knjiga sa naučno stručnih simpozijuma i 1 međunarodni časopis (Academia Danubiana, Vienna, 2010.). Po pozivu držao predavanja na univerzitetima u Beču, Dizeldorfu i Bratislavi, fakultetima unutar Univerziteta u Beogradu, stručnim institucijama, strukovnim asocijacijama i međunarodnim organizacijama.

Bio je član Republičke komisije za dodelu licenci urbanističkim kućama, Republičke komisije za ocenu prostornih planova (2004-2012), u periodu 1996-1999. koordinator Komisije za javni uvid i stručnu raspravu Udruženja urbanista Srbije, nekoliko lokalnih planskih komisija (Barajevo, Smederevska Paalanka u dva navrata). Tokom 2006/07. godine bio je sekretar Komisije za izradu nastavnih planova i programa Studijske grupe za prostorno planiranje Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bio je član žirija više planersko-urbanističkih konkursa kao predstavnik Fakulteta ili samostalni ekspert (Varoši i varošice Srbije; Održivo urbano i saobraćajno planiranje i dr.)

U toku karijere učestvovao je na nekoliko međunarodnih projekata (ESTIA, Iron Gate, EUROMONTANA, UN HABITAT – SIRP, ERASMUS i dr.), više domaćih i, u tri ciklusa, u projektima Ministarstva nauke Republike Srbije, predstavnik je Fakulteta u Spa-ce.net mreži evropskih naučnih institucija koje se bave prostornim i urbanističkim planiranjem. Zvanični se predstavnik Univerziteta u Beogradu za saradnju sa Tehničkim Univerzitetom u Beču (TUW).

Učestvovao u izradi 29 prostornih i urbanističkih planova i strategija (kao rukovodilac plana, član sinteznog tima ili koordinator oblasti) svih novoa (najvažniji: Prostorni plan Republike Srbije 2010, PP Republike Srpske, RPP Šumadijskog okruga, RPP Podunavsko Braničevskog okruga, RPP AP Beograda, PPO Negotin, Subotica, Smederevo, Zrenjanin, Kladovo, Grocka, Sopot, GUP Negotin, PDR vetroparkova i dr.) i više analiza uticaja na životnu sredinu.

Od 2005. do 2008. godine je bio Nacionalni ekspert UN (UN HABITAT – SIRP Program). U više navrata bio je koordinator i predsednik naučnih i organizacionih odbora međunarodnih i domaćih naučno-stručnih skupova, kao i moderator sesija i skupova.

Bio je mentor je član komisija za odbranu doktorskih disertacija osim na Geografskom fakultetu i na Arhitektornskom fakultetu u Beogradu, PMF Novi Sad, Tehničkom fakultetu u Novom Sadu i Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu.

Angažovanje u nastavi

Strateško urbanističko planiranje
Urbanistička regulacija naselja
Turizam i prostorno planiranje
Strategija razvoja turizma
Planiranje i uređenje turističkih područja
Planiranje i uređenje turističkih područja
Pravni osnov i upravljanje prostornim razvojem
Analize teritorijalnog razvoja
Osnovne metode i tehnike prostornog planiranja

Nagrade i priznanja

Dobitnik je 6 nagrada kao član stručnih timova na Salonu UUS, Prva nagrada Salona u kategoriji prostornih planova (2014.), dve Povelje UUS, 2001. i 2005. godine i Povelje APPS, 2005. godine, nagrade za najbolju doktorsku disertaciju odbranjenu u 2006/07. godini na GF – Prostorno planiranje, IAUS

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

- Član Asocijacije prostornih planera Srbije (osnivač i predsednik APPS u periodu 2000-04, član predsedništva APPS 2004-08. )
- Član Srpskog geografskog društva od2001.
- Član Inženjerske komore Srbije od 2007. (poseduje licencu odgovornog planera)
- Član Udruženja urbanista Srbije od 1996. (član predsedništva UUS 2000-04.)
- Član Saveta Salona urbanizma UUS (2000-2004.)
- Član Yumontana – asocijacija za unapređenje planinskih regiona od 1998
- Član Euromontana – evropska asocijacija za unapređenje planinskih regiona od 1998
- Član Komisije za dodelu licenci urbanističkim kućama Ministarstva građevina Republike Srbije (2000-2003.)
- Član Komisije Ministarstva za kapitalne investicije Republike Srbije (Ministartsva za infrastrukturu), odnosno Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, za ocenu usklađenosti planskih dokumenata u Republici Srbiji (2004-2012.)