dr Velimir Šećerov
 • Kontakt telefon: +381112637421
 • E-mail adresa: velimir.secerov@gef.bg.ac.rs;
 • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Velimir Šećerov

Datum i mesto rođenja: 10. 06. 1968., god., Beograd

Osnovnu i srednju arhitektonsku školu je završio u Beogradu. Upisao je Geografski fakultet – Smer za prostorno planiranje 1991. godine gde je 1996. godine stekao zvanje diplomirani prostorni planer. Po završetku studija tri godine je radio u Udruženju urbanista Srbije kao stručni saradnik. Od 1999. godine je počeo da radi na Geografskom fakultetu na mestu asistenta pripravnika. Magistarsku tezu pod naslovom Dunav kao okosnica transgranične prostorne integracije je odbranio 2002. godine, a doktorsku disertaciju Mogućnosti unapređenja strateškog planiranja gradova i njihovih regiona u Republici Srbiji odbranio je 2007. godine na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2008 do 2013. godine radio na mestu docenta na grupi predmeta iz prostornog i urbanističkog planiranja i planiranja turizma (uža naučna oblast prostorno planiranje), Godine 2013. izabran je u zvanje vanrednog profesora, da bi 2017. postao redovni professor sa predmetima na smeru za prostorno planiranje i turizmologiju na svim nivoima studija. Član je Katedre za prostorno planiranje. Bio je gostujući predavač na Univerzitetu u Banja Luci – PMF (2008-12). U dva navrata je bio član Saveta Geografskog fakulteta, Prodekan za međunarodnu saradnju i privredu (2010-2012.) i izabrani je Prodekan za finansije (2012-…).

Radovi

Do sada je objavio 103 naučna i stručna rada u domaćim i inostranim časopisima i publikacijama, autor je jedne samostalnu naučne monografije (Strateško planiranje grada, 2012.) i jednog udžbenika u kooautorstvu (Lukić B, Šećerov V. Planiranje na lokalnom nivou – organizacija, upravljanje, razvoj, 2017), uredio je 16 knjiga sa naučno stručnih simpozijuma i jedan međunarodni časopis (Academia Danubiana, Vienna, 2010.). Po pozivu držao predavanja na univerzitetima u Beču, Dizeldorfu i Bratislavi, fakultetima unutar Univerziteta u Beogradu, stručnim institucijama, strukovnim asocijacijama i međunarodnim organizacijama.

Bio je član Republičke komisije za dodelu licenci urbanističkim kućama, Republičke komisije za ocenu prostornih planova (2004-2012), u periodu 1996-1999. koordinator Komisije za javni uvid i stručnu raspravu Udruženja urbanista Srbije, nekoliko lokalnih planskih komisija (Barajevo, Smederevska Paalanka u dva navrata). Tokom 2006/07. godine bio je sekretar Komisije za izradu nastavnih planova i programa Studijske grupe za prostorno planiranje Geografskog fakulteta u Beogradu. Bio je član žirija više planersko-urbanističkih konkursa kao predstavnik Fakulteta ili samostalni ekspert (Varoši i varošice Srbije; Održivo urbano i saobraćajno planiranje i dr.)

U toku karijere učestvovao je na više međunarodnih projekata (ESTIA, Iron Gate, EUROMONTANA, UN HABITAT – SIRP, ERASMUS, Industrial Culture 2.0. i dr.), kao i domaćih a, u tri ciklusa, i u projektima Ministarstva nauke Republike Srbije; Predstavnik je Fakulteta u Spa-ce.net mreži naučnih institucija centralne, istočne i južne Evrope koje se bave prostornim i urbanističkim planiranjem. Zvanični je predstavnik Univerziteta u Beogradu za saradnju sa Tehničkim Univerzitetom u Beču (TUW).

Učestvovao u izradi više od 35 prostornih i urbanističkih planova i strategija (kao rukovodilac plana, član sinteznog tima ili koordinator oblasti) svih novoa (najvažniji: Prostorni plan Republike Srbije 2010, PP Republike Srpske, RPP Šumadijskog okruga, RPP Podunavsko Braničevskog okruga, RPP AP Beograda, PPO Negotin, Subotica, Smederevo, Zrenjanin, Kladovo, Grocka, Sopot, GUP Negotin, PDR vetroparkova i dr.) i više studija, procena i analiza uticaja na životnu sredinu.

Od 2005. do 2008. godine je bio Nacionalni ekspert UN (UN HABITAT – SIRP Program). U više navrata bio je koordinator i predsednik naučnih i organizacionih odbora međunarodnih i domaćih naučno-stručnih skupova, kao i moderator ili plenarni izlagač sesija i skupova.

Bio je mentor je član komisija za odbranu doktorskih disertacija osim na Geografskom i na Arhitektornskom i Filozofskom fakultetu u Beogradu, PMF Novi Sad, Tehničkom fakultetu u Novom Sadu i Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, kao i član komisija za prijem nastavnika i saradnika. Recenzent je nekoliko inostranih (SCI i ostallih) i domaćih časopisa, udžbenika, monografija i dr.

Jedan je od osnivača, a od 2000. do 2004. godine i predsednik Asocijacije prostornih planera Srbije i član Predsedništva Udruženja urbanista Srbije, čiji je član i danas, kao i drugih brojnih domaćih i inostranih strukovnih organizacija (SGD, IKS, EUROMONTANA, Rusko geografsko društvo)

Poseduje licence odgovornog planera i urbaniste.

Angažovanje u nastavi

Osnovne metode i tehnike prostornog planiranja
Strateško urbanističko planiranje
Urbanistička regulacija naselja
Turizam i prostorno planiranje
Strategija razvoja turizma
Planiranje i uređenje turističkih područja
Planiranje i uređenje turističkih područja
Pravni osnov i upravljanje prostornim razvojem
Analize teritorijalnog razvoja

Nagrade i priznanja

Dobitnik je 7 nagrada kao član stručnih timova na Salonu UUS, Prva nagrada Salona u kategoriji PP (2014.), dve Povelje UUS, 2001. i 2005. godine i Povelje APPS, 2005. godine, nagrade za najbolju doktorsku disertaciju odbranjenu u 2006/07. godini na GF – Prostorno planiranje, IAUS

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

 • Član Srpskog geografskog društva od 2001.
 • Član Ruskog geografskog društva od 2016.
 • Član Asocijacije prostornih planera Srbije (osnivač i predsednik APPS u periodu 2000-04, član predsedništva APPS 2004-08. )
 • Član Inženjerske komore Srbije od 2007. (poseduje licencu odgovornog planera i urbaniste)
 • Član Udruženja urbanista Srbije od 1996. (član predsedništva UUS 2000-04.)
 • Član Saveta Salona urbanizma UUS (2000-2004.)
 • Član Yumontana – asocijacija za unapređenje planinskih regiona od 1998
 • Član Euromontana – evropska asocijacija za unapređenje planinskih regiona od 1998
 • Član Komisije za dodelu licenci urbanističkim kućama Ministarstva građevina Republike Srbije (2000-2003.)
 • Član Komisije Ministarstva za kapitalne investicije Republike Srbije (Ministartsva za infrastrukturu), odnosno Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, za ocenu usklađenosti planskih dokumenata u Republici Srbiji (2004-2012.) i dr.