dr Vera Gligorijević

Datum i mesto rođenja: 26.02.1970., Užice

Vera Gligorijević je rođena u Užicu gde je završila srednju pedagošku školu. Osnovne akademske studije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je 1993. godine a poslediplomske magistarske studije na smeru Ekonomska geografija 2004. Oodbranom doktorske disertacije iz uže naučne oblasti Demografija, 2012. godine je stekla zvanje doktora demografije. Od 01. oktobra 1994. godine zaposlena je na Univerzitetu u Beogradu, Geografski faultet. Tokom radne karijere je dva puta bila birana u zvanje asistenta pripravnika i asistenta, da bi 2013. godine stekla zvanje docenta za užu naučnu oblast Demografija. Do sada je učestvovala na više naučnih konferencija koje su se održavale u zemlji i inostranstvu i bila član timova za realizaciju dva međunarodna i nekoliko domaćih naučnih i stručnih projekata.

Naučni i stručni radovi dr Vere Gligorijević pripadaju užoj naučnoj oblasti Demografija i posvećeni su pitanjima i problemima iz oblasti ekonomske demografije, teorije ljudskog kapitala i demografskih aspekata porodica i domaćinstava. Dr Vera Gligorijević danas predaje na dve studijske grupe na Geografskom fakultetu. Na Studijskoj grupi za demografiju drži nastavu iz predmeta Radna snaga i zaposlenost, Domaćinstva i porodice u demografiji i Ljudski resursi dok na Studijskoj grupi za turizmologiju drži predavanja iz predmeta Ljudski resursi u turizmu.

Govori engleski jezik. Udata, majka dvoje dece. U slobodno vreme se bavi planinarenjem.

Radovi

Gligorijević, V., Mirić, N., Vasić, P. (2014). Is skills renewal in ageing workforce possible? Evidence from Serbia. Zbornik matice srpske za društvena istraživanja, 148, 653-664.

Gligorijević, V., Vasić, P. (2013). Ljudski resursi u neformalnoj ekonomiji u Republici Srbiji. Ekonomski horizonti, 15 (2), 121-132.

Gligorijević, V. (2009). Demografska obeležja radne snage u Beogradu početkom XXI veka. Demografija, 119-132.

Gligorijevic, V., Devedzic, M., Ratkaj, I. (2014). Localization factors and development strategies of producer services: the case study of Belgrade, Serbia. Acta Geographica Slovenica, 54-1, 131-140.

Gligorijević, V., Devedžić, M. (2011). Promene u distribuciji ruralnog stanovništva Srbije. Zbornik radova-Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 59,1-14.

Gligorijević, V., Devedžić, M. (2011). Ekonomski i demografski uzroci rasta samozapošljavanja-specifičnosti zemalja Jugoistočne Evrope. U R. Gnjato (ur.), Zbornik radova Trećeg kongresa srpskih geografa, 543-553, Banja Luka: Geografsko društvo Republike Srpske, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banja Luci.

Vojković, G., Gligorijević, V. (2014). (Re)Integration perspectives in border regions of Serbia- Demographic aspects. In M.Bufon, A. Paasi and J. Minghi (Eds.), The New European Frontiers Social and Spatial (Re)Integration Issues in Multicultural and Border Regions. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Angažovanje u nastavi

Demografske strukture I
Stanovništvo i regionalni razvoj
Stanovništvo i turizam
Socijalna geografija

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Društvo demografa Srbije
Srpsko geografsko društvo
Evropsko društvo za ekonomsku demografiju ( European Society for Population Economics , ESPE)