dr Vesna Miletić-Stepanović
  • Kontakt telefon: +381602244535
  • E-mail adresa: vesna.miletic@gef.bg.ac.rs;
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Vesna Miletić-Stepanović

Datum i mesto rođenja: 15. 05. 1965., Beograd

1992. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Odeljenju za sociologiju

Od 1993-2005. godine radila u Institutu za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu kao istraživač na projektima koje finansira Ministarstvo za nauku

2004. Magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Odeljenju za sociologiju

2005. birana u zvanje asistenta na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na predmetima Sociologija i Urbana i ruralna sociologija

2009. doktorirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu na Odeljenju za sociologiju

2012. birana u zvanje docenta za užu naučnu oblast Sociologija, na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Od 1987. godine učestvovala na preko četrdeset projekata, u više naučnih ustanova (ISI FF, IDN, IKSI), nevladinih organizacija i privatnih agencija. Na projektima koje finanasira Ministarstvo za nauku Republike Srbije učestvuje od 1993. godine kao istraživač.

2011-2015. na aktuelnom projektu „Izazovi nove društvene integracije u Srbiji – strategije i akteri“, koji realizuje Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, učestvuje na dva podprojekta:

  1. Strukturalne i promene delatnog potencijala na porodičnom i individualnom nivou,
  2. Karakteristike teritorijalnog kapitala u Srbiji – strukturni i delatni potencijal lokalnog razvoja.

Član je Katedre za prostorno planiranje.

Autorka je dve monografije i 42 naučna članka, koji su objavljeni u monografijama i domaćim i stranim časopisima.

Radovi

Miletić-Stepanović Vesna (2006): Nasilje nad ženama u Srbiji na razmeđi milenijuma, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, str. 180, ISBN 86-80269-95-6

Miletić-Stepanović Vesna (2011): Proširena porodica u Srbiji, Čigoja štampa i ISI FF (str. 234) ISBN 978-86-7558-817-7

Rajković Ljubica, Miletić-Stepanović, Vesna (2012): Sociologija i geografija u delima Jovana Cvijića, Sociološki pregled, broj 1, Beograd (str. 156-178) ISSN 0085-6320

Miletić-Stepanović, Vesna (2013): Faith tourism in Serbia between feminization and masculinization in Mirčeć Ivan , Fol Valeria: Cultural corridor VIA DIAGONALIS Cultural tourism without bounderies, South-west university „Neofit Rilski“, Blagoevgrad (pp. 156-167) ISSN/ISBN 978-954-300-128-6

Miletić-Stepanović Vesna (2014): Rizici održivog socio-prostornog razvoja Srbije na poluperiferiji svetskog kapitalizma, Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i globalizacija, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, tom 3 (str. 449-466) ISBN 978-99938-47-61-8

Miletić- Stepanović Vesna, Rajković Ljubica (2014): Socijalno odgovorno upravljanje zemljištem na teritoriji nedovoljno razvijenih područja Srbije u prir. Lukić Bogdan, i dr: Peti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet Republička agencija za prostorno planiranje (str. 241-252) ISBN 978-86-6283-013-5

Miletić-Stepanović Vesna (2015): Roditelji kao akteri u kretiranju javne politike upravljanaj osnovnom školom, U prir. Isidora Jarić, Politike roditeljstva: Iskustva, diskursi, institucionalne prakse, Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore: Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet (str. 245-266) ISBN 978-86-88803-94-6

Miletić-Stepanović Vesna, Rajković Ljubica (2015): Glokalne strategije upravljanja klimatskim rizicima u Beogradu, u ur. Filipović, Šećerov, Radosavljević: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, APPS, Geografski fakultet u Beogradu (str. 581-594) ISBN 978-86-6283-023-4

Rajković Ljubica, Miletić-Stepanović Vesna (2015): STATUS CONDITIONALITY OF CULTURAL SPENDING AND TOURIST MOTIVATION IN SERBIAN SOCIETY (example of analysis of traveling abroad) International Scientific Conference GEOBALCANICA 2015, Socio economic geography; Teaching & Education in Geography (pp 519-526) http://geobalcanica.org/proceedings/2015/GBP.2015.66.pdf

Miletić-Stepanović Vesna (2015): Protivurečnosti društvenog položaja žena u Srbiji: građanke ili žrtve porodičnog nasilja, u Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i sloboda, Posebna izdanja; Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale, tom 2/1 (str. 317-335) ISBN 978-99938-47-67-0

Angažovanje u nastavi

Planiranje socijalnog razvoja
Sociologija turizma
Sociologija i geoprostor
Rodnost i stanovništvo
Sociologija
Procena uticaja na socijalni razvoj

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Srpsko sociološko društvo