NAUČNI SKUP „CILjEVI ODRŽIVOG RAZVOJA U III MILENIJUMU“

Naučni skup  „CILjEVI ODRŽIVOG RAZVOJA U III MILENIJUMU“  namenjen je svim stručnjacima u domenu zaštite životne sredine: istraživačima, ekonomistima, pravnicima, inženjerima, nastavnicima, meteorolozima, inspektorima i svima koji imaju odgovoran odnos prema zaštiti životne sredine. Program Međunarodnog naučnog skupa obuhvata mnoge tematske celine i celokupnu problematiku održivog razvoja u mnogim oblastima  nauke i proizvodnim sektorima u skladu sa Milenijumskim ciljevima razvoja.

TEMATSKE OBLASTI 

 1. Paradigma održivog razvoja
 2. Strategija i principi održivog razvoja
 3. Održivo upravljanje životnom sredinom
 4. Aktivizacija rada u okviru Globalnog partnerstva za održivi razvoj
 5. Indikatori održivog razvoja.
 6. Održivi razvoj i ekonomski rast
 7. Održiva proizvodnja i potrošnja
 8. Jačanje uloge finansijskih institucija u zaštiti životne sredine
 9. Održiva energetika i obnovljivi izvori energije
 10. Obezbeđivanje jeftinih, pouzdanih i savremenih izvora energije za sve
 11. Stvaranje održive infrastrukture uz primenu ekoloških tehnologija.
 12. Razvoj inovacionih aktivnosti u cilju zaštite životne sredine
 13. Usvajanje mera za borbu s ekološkim problemima
 14. Obezbeđivanje sigurnosti i održivosti životne sredine u gradovima i naseljima
 15. Usvajanje hitnih mera u borbi protiv klimatskih promena i njihovih posledica
 16. Racionalno korišćenje okeana, mora i morskih resursa za održivi razvoj
 17. Zaštita i obnova kopnenih ekosistema i promovisanje njihovog racionalnog korišćenja
 18. Borba protiv dezertifikacije i degradacije zemljišta
 19. Zaustavljanje procesa gubitka biodiverziteta
 20. Održivi razvoj poljoprivrede
 21. Održivo korišćenje i upravljanje vodnim resursima
 22. Održivi razvoj u oblasti saobraćaja i turizma
 23. Održivi  razvoj šumarstva
 24. Održivo građevinarstvo i arhitektura
 25. Pravna regulativa u oblasti zaštite životne sredine
 26. Monitoring stanja životne sredine

VAŽNE INFORMACIJE I DATUMI

Radovi za naučni skup mogu biti saopšteni na srpskom ili engleskom jeziku.
Prijave učešća i apstrakte na srpskom i engleskom jeziku sa ključnim rečima (obima jedna strana ukupno, A4 formata font 12 pt) slati do 20. marta 2017. godine na E-mail: ecologica@mts.rs
Apstrakti će biti štampani u Zborniku apstrakata, a recenzirani radovi u časopisu “ECOLOGICA” (M51). Radove do 6 strana A4 formata, font 12, štampane u 2 primerka i na CD, dostaviti u toku naučnog skupa, ili elektronskom poštom.
Kotizacija iznosi 12.000,00 din
Više informacija na http://www.ecologica.org.rs

 

BUNNER_LOGO_2