NAUČNI SKUP: GLOBALNI I REGIONALNI ASPEKTI MIGRANTSKE KRIZE I DRUŠTVENE POSLEDICE ODLIVA MOZGOVA PO RAZVOJ SRBIJE I BALKANA

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu, zajedno sa Centrom za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu i Centrom za balkanske studije, održaće  naučni skup na temu: GLOBALNI I REGIONALNI ASPEKTI MIGRANTSKE KRIZE I DRUŠTVENE POSLEDICE ODLIVA MOZGOVA PO RAZVOJ SRBIJE I BALKANA, 28. maja, 2016. godine.

Okvirne podteme skupa su:

I Uzroci, oblici, karakter i posledice migracija u savremenosti

 • Globalni i regionalni aspekti migracija
 • Geografski aspekti migracionih kretanja: unutarnacionalni, regionalni, kontinentalni, transkontinentalni/planetarni
 • Migracije i razvoj
 • Obnova socijalnog pitanja – siromaštvo i migracije: uticaj siromaštva na migracije
 • Nasilje, ratovi i migracije: uticaj ratnih sukoba na migracije
 • Migracije, terorizam, bezbednosni aspekti
 • Uzroci i posledice savremene migranstke krize na Balkanu, u  Evropi i u svetu
 • Globalizacija i migracija
 • Generatori proizvodnje krize i nasilja u svetu kao uzroci seobe stanovništva
 • Neoliberalna strategija razvoja i imperijalni globalizam kao faktori socijalnih i regionalnih nejednakosti i socijaldarvinizacije sveta
 • Rekolonizacija sveta i posledice po mir i migracije

II Društvene posledice odliva mozgova po nacionalni razvoj

 • Globalizacija i novi izazovi na tržištu rada/„sive materije“
 • O ulozi obrazovnog/humanog kapitala u eri trećeg talasa
 • Tržište „sive materije“ i njegov značaj/konkurentnost u eri globalizacije i nastajućeg „društva znanja“
 • „Odliv mozgova“ i novi oblici nejednake razmene rada u svetu danas
 • Uloga intelektualne dijaspore
 • O cirkularnim migracijama i jačanju inovativnog kapitala u zemljama u tranziciji
 • Društvene posledice odliva mozgova po nacionalni razvoj – blokada tranzicije i razvoja
 • Odliv mozgova i uticaj na demokratizaciji političke kulture
 • Pregled empirijskih istraživanja o fenomenu „odliva mozgova“ i o stavovima studentske populacije o ovom problemu
 • Umreženost intelektualne dijaspore: program organizovanja internet mreža intelektualne dijaspore i oblici njene povezanosti sa maticom
 • Odnos matice i dijaspore
 • Novi talas migracija i formiranje srpske intelektualne dijaspore (njena struktura, geografska, regionalna rasprostranjenost i pozicija u savremenoj podeli i organizaciji rada)
 • O potencijalima srpske intelektualne dijaspore i njenom značaju za nacionalni razvoj
 • Uloga intelektualne dijaspore u očuvanju kulturnog identiteta i afirmaciji nacionalnih interesa
 • Uloga fakulteta, univerziteta u održavanju aktivne saradnje sa diplomiranim studentima
 • Preporuke o pravcima promena u nacionalnoj strategiji i u kulturnoj politici Srbije prema dijaspori

Na kraju ovog naučnog skupa izvršiće se promocija novih zbornika radova sa prethodnih naučnih konferencija iz 2014. i 2015. godine.

Prijava za učešće treba da sadrži:

Naslov rada
Ime autora (ime, srednje slovo, prezime)
Naučno zvanje
Naziv institucije u kojoj autor radi
Adresa (ulica i broj, poštanski broj i mesto, država)
E-mail adresa
Kontakt telefon
Rezime (na srpskom i engleskom jeziku), dužine od 800 do 1.000 slovnih znakova (sa razmacima), u Word formatu (.doc ili .docx)
Do 5 ključnih reči ili sintagmi

Prijave tema i urađene radove slati na adresu: svets@ni.ac.rs. Za dodatne informacije možete da se obratite Svetlani Stanojević, sekretaru Centra, tel: 018 257 997.
Rokovi:
Prijava tema sa rezimeom – do 15. aprila 2016. god.;
Urađene radove dostaviti – do početka naučne konferencije.