Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”

Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet, u saradnji sa Zavodom za urbanizam grada Subotice, organizuju osmi po redu naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, tradicionalno, u Subotici-Paliću, od 16. do 18. aprila 2015. godine.

Ove godine fokus skupa je na aktuelnim temama –  klimatske promene i posledice ovog fenomena na prostor i legislativno – normativni okvir planiranja u Srbiji nakon usvajanja Zakona o planiranju i izgradnji i deceniju nakon usvajanja seta zakona iz oblasti životne sredine koji je u praksu uveo instrument strateške procene uticaja na životnu sredinu.

Veliki broj domaćih i stranih eksperata, naučnika, predstavnika lokalnih samouprava, pokrajinske i republičke vlasti, prezentovaće radove i iskustva iz domena uzroka nastajanja i posledica sve češćih prirodnih nepogoda i nepredviđenih situacija; tretmana rizika u prostornim i urbanističkim planovima; uticaja planskih rešenja na poboljšanje ili pogoršanje stanja koje doprinose poremećaji u prirodnoj sredini; položaja ove tematike u legislativnom i institucionalnom okviru; devijacija u prostoru i njihovu ulogu u nivoima posledica nakon negativnih klimatskih fenomena (bespravna izgradnja, neodgovarajući zoning i namena, (ne)postojanje adekvatnih sistema predupređenja pojava i odbrane od istih itd); izrade planova i studija itd.

Pored domaćih autora, na skupu će govoriti i brojni eksperti iz inostranstva (Nemačke, Češke, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dr.).

Namera organizatora je da pokuša da otvori, rasvetli i unapredi značajna pitanja u domenu uloge i uticaja klimatskih promena na prostor lokalne zajednice, kao i da kroz brojne analize, zaključke i predloge u naučno stručnim radovima pomogne nosiocima vlasti na lokalnom nivou u rešavanju problema sa kojima se suočavaju.

Iskustva koja će tom prilikom biti predstavljena mogu biti osnov za unapređenje i razvoj domaće prakse, kao i usmerenje ka upravljačkim strukturama na svim nivoima vlasti.

Imajući u vidu aktuelnost skupa, pozivamo Vas da svojim prisustvom podržite skup, i da sa svojim saradnicima aktivno učestvujete u radu skupa.

Nadamo se da ćete naći vremena za ovu aktivnost i na taj način doprineti uspešnom radu skupa i formiranju kvalitetnih zaključaka koji će omogućiti dalju afirmaciju i unapređenje planiranja i uređenja lokalne samouprave.

TEME SKUPA:

1.  PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE

2.  KLIMATSKE PROMENE I NjIHOV UTICAJ NA PLANIRANjE, UREĐENjE I ZAŠTITU PROSTORA

3.  ISKUSTVA U IZRADI PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA I STUDIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

4.  RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

2. informacija [pdf]
1. informacija [pdf]

Više informacija možete pronaći na internet adresi Asocijacije www.apps.org.rs