O Fakultetu

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet je obrazovno-naučna visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Beogradu i kao takav predstavlja državni fakultet.

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet deluje samostalno na principima akademske slobode i akademske autonomije, a poslove u okviru svojih delatnosti obavlja pod nazivom: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet (u daljem tekstu: Geografski fakultet).

Geografski fakultet akreditovan je kao visokoškolska ustanova od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, nakon čega je od strane nadležnog ministarstva izdata i dozvola za rad. [detaljnije]

Osnivač Geografskog fakulteta je Republika Srbija (akt Vlade Republike Srbije br. 119-2437-33/14 od 02.06.1994. godine).

Sedište Geografskog fakulteta je u Beogradu, Studentski trg 3/III.

Organizaciona struktura Geografskog fakulteta, odnosno pitanja organizacije rada, uređenje organizacionih jedinica i njihov delokrug, kao i sistematizacija i vrste poslova, definisani su Statutom Fakulteta i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Fakulteta. [detaljnije]

Svi parametri i pravila koji se odnose na vizuelni identitet Geografskog fakulteta (afilijacija, vizit karta, memorandum, elektronski potpis, logotip, tipografija, akronimi i promotivni materijal) definisani su Knjigom standarda. [detaljnije]

Dan Fakulteta je 22. jun, letnji solsticijum. Tog dana 1893. godine na sednici Akademijskog saveta doneta je odluka da se pri Velikoj školi osnuje Geografski zavod, preteča Geografskog fakulteta.

znak 2

Od osni­va­nja do da­nas, Geografski fakultet i be­o­grad­ska ge­o­graf­ska ško­la imaju vo­de­će me­sto u raz­vo­ju na­uč­ne ge­o­gra­fi­je i prime­ni na­uč­nih re­zul­ta­ta u raz­li­či­tim pod­ruč­ji­ma nacionalnog i međunarodnog obrazovnog i naučno-istraživačkog prostora.

Osnovne delatnosti kojima se Geografski fakultet bavi, visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad, su delatnosti od javnog interesa i odvijaju se u okvirima utvrđenim odgovarajućim zakonskim propisima.

Geografski fakultet je visokoškolska ustanova na kojoj se stiču znanja i obavljaju naučna istraživanja iz sledećih užih naučnih oblasti: Fizička geografija, Društvena geografija, Regionalna geografija, Kartografija, Opšta geografija, Prostorno planiranje, Turizmologija, Geoprostorne osnove životne sredine, Demografija i Geografski informacioni sistemi.

Na Geografskom fakultetu realizuju se studije prvog, drugog i trećeg stepena, tačnije studijski programi osnovnih akademskih, master akademskih i doktorskih akademskih studija. Od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, odnosno Nacionalnog tela za akreditaciju Republike Srbije, akreditovano je sledećih 12 studijskih programa:

 • Studijski program Geografija – OAS
 • Studijski program Turizmologija – OAS
 • Studijski program Prostorno planiranje – OAS
 • Studijski program Demografija – OAS
 • Studijski program Geoprostorne osnove životne sredine – OAS
 • Studijski program Geografija – MAS
 • Studijski program Turizmologija – MAS
 • Studijski program Prostorno planiranje – MAS
 • Studijski program Demografija – MAS
 • Studijski program Geoprostorne osnove životne sredine – MAS
 • Studijski program Geografski informacioni sistemi – MAS
 • Studijski program Geonauke – DAS

Na Geografskom fakultetu aktivno studira preko 1500 studenata. Nastavno-naučni kadar čini preko 70 nastavnika i saradnika, koji neguju interdisciplinarni pristup obrazovanju kroz predavanja, vežbe, seminare, radionice  i praktičan rad.

Naučni rad ostvaruje se kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, koja se obavljaju u cilju razvoja nauke i struke, podizanja kvaliteta nastave, naučnog i stručnog usavršavanja, razvoja naučnog i nastavnog podmlatka, uvođenja studenata u naučni rad i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj Geografskog fakulteta.

Kroz realizaciju projekata, Geografski fakultet ostvaruje saradnju sa najznačajnijim ustanovama iz zemlje i uglednim inostranim univerzitetskim centrima.

Takođe, od svog osnivanja Geografski fakultet ima jasno, tradicionalno opredeljenje za poštovanje i primenu najviših standarda kvaliteta i kao takav teži permanentnom unapređenju celokupne delatnosti i razvijanju kulture kvaliteta. U skladu sa tim, Geografski  fakultet redovno sprovodi postupak samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta ustanove, akreditovanih studijskih programa, nastave i uslova rada, kao i analize ocena i prolaznosti studenata. [detaljnije]

Misija:

Naša misija je da studentima omogućimo najviše akademske standarde i obezbedimo sticanje naučnih znanja i zvanja koja su u skladu sa potrebama savremenog i globalnog tržišta rada.

Vizija:

Geografski fakultet nastoji da bude mesto na kojem će nastavnici i studenti zajedno činiti obrazovnu i naučnu instituciju prepoznatu po doprinosu izučavanja iz oblasti  geonauka, u cilju postizanja održivog razvoja i boljeg života svih ljudi.