О Факултету

Универзитет у Београду – Географски факултет је образовно-научна високошколска установа у саставу Универзитета у Београду и као такав представља државни факултет.

Универзитет у Београду – Географски факултет делује самостално на принципима академске слободе и академске аутономије, а послове у оквиру својих делатности обавља под називом: Универзитет у Београду – Географски факултет (у даљем тексту: Географски факултет).

Географски факултет акредитован је као високошколска установа од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, након чега је од стране надлежног министарства издата и дозвола за рад. [детаљније]

Оснивач Географског факултета је Република Србија (акт Владе Републике Србије бр. 119-2437-33/14 од 02.06.1994. године).

Седиште Географског факултета је у Београду, Студентски трг 3/III.

Организациона структура Географског факултета, односно питања организације рада, уређење организационих јединица и њихов делокруг, као и систематизација и врсте послова, дефинисани су Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова Факултета. [детаљније]

Сви параметри и правила који се односе на визуелни идентитет Географског факултета (афилијација, визит карта, меморандум, електронски потпис, логотип, типографија, акроними и промотивни материјал) дефинисани су Књигом стандарда. [детаљније]

Дан Факултета је 22. јун, летњи солстицијум. Тог дана 1893. године на седници Академијског савета донета је одлука да се при Великој школи оснује Географски завод, претеча Географског факултета.

znak 2

Од осни­ва­ња до да­нас, Географски факултет и бе­о­град­ска ге­о­граф­ска шко­ла имају во­де­ће ме­сто у раз­во­ју на­уч­не ге­о­гра­фи­је и приме­ни на­уч­них ре­зул­та­та у раз­ли­чи­тим под­руч­ји­ма националног и међународног образовног и научно-истраживачког простора.

Основне делатности којима се Географски факултет бави, високо образовање и научно-истраживачки рад, су делатности од јавног интереса и одвијају се у оквирима утврђеним одговарајућим законским прописима.

Географски факултет је високошколска установа на којој се стичу знања и обављају научна истраживања из следећих ужих научних области: Физичка географија, Друштвена географија, Регионална географија, Картографија, Општа географија, Просторно планирање, Туризмологија, Геопросторне основе животне средине, Демографија и Географски информациони системи.

На Географском факултету реализују се студије првог, другог и трећег степена, тачније студијски програми основних академских, мастер академских и докторских академских студија. Од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, односно Националног тела за акредитацију Републике Србије, акредитовано је следећих 12 студијских програма:

 • Студијски програм Географија – ОАС
 • Студијски програм Туризмологија – ОАС
 • Студијски програм Просторно планирање – ОАС
 • Студијски програм Демографија – ОАС
 • Студијски програм Геопросторне основе животне средине – ОАС
 • Студијски програм Географија – МАС
 • Студијски програм Туризмологија – МАС
 • Студијски програм Просторно планирање – МАС
 • Студијски програм Демографија – МАС
 • Студијски програм Геопросторне основе животне средине – МАС
 • Студијски програм Географски информациони системи – МАС
 • Студијски програм Геонауке – ДАС

На Географском факултету активно студира преко 1500 студената. Наставно-научни кадар чини преко 70 наставника и сарадника, који негују интердисциплинарни приступ образовању кроз предавања, вежбе, семинаре, радионице  и практичан рад.

Научни рад остварује се кроз основна, примењена и развојна истраживања, која се обављају у циљу развоја науке и струке, подизања квалитета наставе, научног и стручног усавршавања, развоја научног и наставног подмлатка, увођења студената у научни рад и стварања материјалних услова за рад и развој Географског факултета.

Кроз реализацију пројеката, Географски факултет остварује сарадњу са најзначајнијим установама из земље и угледним иностраним универзитетским центрима.

Такође, од свог оснивања Географски факултет има јасно, традиционално опредељење за поштовање и примену највиших стандарда квалитета и као такав тежи перманентном унапређењу целокупне делатности и развијању културе квалитета. У складу са тим, Географски  факултет редовно спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета установе, акредитованих студијских програма, наставе и услова рада, као и анализе оцена и пролазности студената. [детаљније]

Мисија:

Наша мисија је да студентима омогућимо највише академске стандарде и обезбедимо стицање научних знања и звања која су у складу са потребама савременог и глобалног тржишта рада.

Визија:

Географски факултет настоји да буде место на којем ће наставници и студенти заједно чинити образовну и научну институцију препознату по доприносу изучавања из области  геонаука, у циљу постизања одрживог развоја и бољег живота свих људи.