О Факултету

Осни­ва­ње Ге­о­граф­ског за­во­да на Ве­ли­кој шко­ли давне 1893. године мо­же се сма­тра­ти по­чет­ком раз­во­ја на­уч­не ге­о­гра­фи­је у Ср­би­ји и оста­лим срп­ским зе­мља­ма. За­хва­љу­ју­ћи, пре све­га, Јо­ва­ну Цви­ји­ћу и ње­го­вим уче­ни­ци­ма српска ге­о­граф­ска шко­ла се сна­жно афир­ми­са­ла и за­у­зела ис­так­ну­то ме­сто, а у не­ким сег­мен­ти­ма и во­де­ће, у свет­ским окви­ри­ма.
Од осни­ва­ња до да­нас, Географ­ски факултет у Београду и бе­о­град­ска ге­о­граф­ска шко­ла имају во­де­ће ме­сто у раз­во­ју на­уч­не ге­о­гра­фи­је и приме­ни на­уч­них ре­зул­та­та у раз­ли­чи­тим под­руч­ји­ма дру­штве­не прак­се, као што су: простор­но пла­ни­ра­ње, ур­ба­ни­стич­ко пла­ни­ра­ње, ру­рал­но пла­ни­ра­ње, за­шти­та и уна­пре­ђе­ње живот­не сре­ди­не и дру­ге. Главна делатност Географског факултета у Београду јесу високо образовање и научни рад, који чине део националног, међународног, а посебно европског образовног и научног простора. Образовни и научни рад на Географском факултету организује се и обавља на начин утврђен Статутом Факултета у складу са Законима којим се уређује високо образовање и научно-истраживачка делатност у Републици Србији.

Географски факултет у Београду изводи академске и основне струковне студије у три степена: Студије првог степена су основне академске студије, које трају четири (4) године (240 ЕСПБ бодова). Студије другог степена су дипломске академске студије (мастер студије), које трају једну (1) годину (60 ЕСПБ бодова). Прва два степена студија (основне и дипломске академске) на Географском факул­тету у Београду у збиру имају 300 ЕСПБ бодова (трају 5 година). Студије трећег степена су докторске академске студије, које трају три (3) године и имају 180 ЕСПБ бодова. Могу се уписати уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академ­ским студијама.

Географски факултет у Београду обавља научну делатност као равноправну област своје укупне делатности. Научни рад остварује се кроз основна, примењена и развојна истраживања, која се обављају у циљу развоја науке и струке, подизања квалитета наставе, научног и стручног усавршавања, развоја научног и наставног подмлатка, увођења студената у научни рад и стварања материјалних услова за рад и развој факултета.

Географски факултет у Београду организује и изводи студије у току школске године која почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци. На Географском факултету школска година се дели на два семестра од којих сваки траје 15 недеља (јесењи и пролећни семестар). Настава свих предмета се организује и изводи у току једног семестра. Сви остали детаљи везани за режим студија утврђени су Ста­тутом Факултета.
Географски факултет у Београду организује и изводи студије на српском језику. Исто тако, организује и изводи студије, односно поједине делове студија, тј. омогућава израду и одбрану докторске дисертације на језику националне мањине и на страном језику у складу са Статутом.

Географски факултет у Београду организује и изводи студије кроз непосредан контакт са студентима (непосредна настава) и  не организује студије и студијске програме на даљину.