Правни оквир | Географски факултет

Pravni okvir

Zakoni

Zakon o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017)

Zakon o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015 i 87/2016)

Zakon o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 49/19)

Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 110/2005, 50/2006 – ispr., 18/2010 i 112/2015)

Propisi Univerziteta

https://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php

Akti Fakulteta

Statut Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta br. 327/18

Dopuna Statuta Geografskog fakulteta u Beogradu br. 1080/20

Izmene i dopune Statuta Geografskog fakulteta u Beogradu br. 138/20

Izmene i dopune Statuta Geografskog fakulteta u Beogradu br. 279/16

Statut Geografskog fakulteta u Beogradu br. 546/13

Pravilnik o upisu studenata na prvi i drugi stepen studija Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta (18.04.2019. god.)

Pravilnik o doktorskim studijama na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu (20.04.2017.god.)

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o doktorskim studijama na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu

Pravilnik o doktorskim studijama (odnosi se na generacije upisane 2013/14, 2014/15, 2015/16)

Poslovnik o radu Veća doktorskih studija

Uputstvo za doktorsku disertaciju

Pravilnik o završnom radu na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama

Pravilnik o diplomskim akademskim studijama

Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta nastavnog procesa i vrednovanju studenata

Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta studijskih programa

Pravilnik o samovrednovanju

Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta Geografskog fakuleta

Pravilnik o stručnoj praksi

Pravilnik o usavršavanju nastavnika i saradnika

Pravilnik o zvanjima

Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta

Standardi rada

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata

Pravilnik o mobilnosti i prenošenju ESPB

Pravilnik o studentskim nagradama

Pravilnik o dodeli povelja, plaketa i zahvalnica

Kodeks profesionalne etike

Lista konkurentskih ustanova

Kriterijumi za sticanje zvanja

Pravilnik o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata

Poslovnik o radu Saveta Geografskog fakulteta

Poslovnik o radu Nastavno-naučnog veća

Poslovnik o radu Izbornog veća

Izveštaj o ravnomernoj zastupljenosti poslova 2014. godine

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

Pravilnik o službenim putovanjima i korišćenju službenih vozila

Pravilnik o merilima za utvrđivanje školarine za samofinansirajuće studente fakulteta

Odluku o utvrđivanju redovnih usluga koje obuhvata naknada za školarinu za jednu školsku godinu za sve vrste i nivoe studija na Univerzitetu u Beogradu

Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

PLAN PRIMENE PREVENTIVNIH MERA ZA SPREČAVANjE ŠIRENjA ZARAZNE BOLESTI COVID-19

Pravilnik o radu studenata mentora Univerziteta u Beogradu Geografskog fakulteta