Акта Факултета | Географски факултет

Акта Факултета

Назив документа

Статут Универзитета у Београду - Географског факултета бр. 327/18

Измене и допуне Статута Географског факултета у Београду бр. 279/16

Статут Географског факултета у Београду бр. 546/13

Правилник о упису студената на први и други степен студија Универзитета у Београду - Географског факултета (18.04.2019. год.)

Правилник о докторским студијама (примењује се од школске 2016/17)

Правилник о докторским студијама (односи се на генерације уписане 2013/14, 2014/15, 2015/16)

Пословник о раду Већа докторских студија

Упутство за докторску дисертацију

Правилник о завршном раду на основним академским и дипломским академским студијама

Правилник о дипломским академским студијама

Правилник о обезбеђењу квалитета наставног процеса и вредновању студената

Правилник о обезбеђењу квалитета студијских програма

Правилник о самовредновању

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Географског факулета

Правилник о стручној пракси

Правилник о усавршавању наставника и сарадника

Правилник о звањима

Стандарди и поступци обезбеђења квалитета

Стандарди рада

Правилник о дисциплинској одговорности студената

Правилник о мобилности и преношењу ЕСПБ

Правилник о студентским наградама

Правилник о додели повеља, плакета и захвалница

Кодекс професионалне етике

Листа конкурентских установа

Критеријуми за стицање звања

Правилник о вредновању ваннаставних активности студената

Пословник о раду Наставно-научног већа

Пословник о раду Изборног већа

Извештај o равномерној заступљености послова 2014. године

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о службеним путовањима и коришћењу службених возила

Правилник о мерилима за утврђивање школарине за самофинансирајуће студенте факултета

Одлуку о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за једну школску годину за све врсте и нивое студија на Универзитету у Београду