Акта Факултета | Географски факултет

Akta Fakulteta

Naziv dokumenta

Statut Univerziteta u Beogradu - Geografskog fakulteta br. 327/18

Izmene i dopune Statuta Geografskog fakulteta u Beogradu br. 279/16

Statut Geografskog fakulteta u Beogradu br. 546/13

Pravilnik o upisu studenata na prvi i drugi stepen studija Univerziteta u Beogradu - Geografskog fakulteta (18.04.2019. god.)

Pravilnik o doktorskim studijama (primenjuje se od školske 2016/17)

Pravilnik o doktorskim studijama (odnosi se na generacije upisane 2013/14, 2014/15, 2015/16)

Poslovnik o radu Veća doktorskih studija

Uputstvo za doktorsku disertaciju

Pravilnik o završnom radu na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama

Pravilnik o diplomskim akademskim studijama

Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta nastavnog procesa i vrednovanju studenata

Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta studijskih programa

Pravilnik o samovrednovanju

Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta Geografskog fakuleta

Pravilnik o stručnoj praksi

Pravilnik o usavršavanju nastavnika i saradnika

Pravilnik o zvanjima

Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta

Standardi rada

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata

Pravilnik o mobilnosti i prenošenju ESPB

Pravilnik o studentskim nagradama

Pravilnik o dodeli povelja, plaketa i zahvalnica

Kodeks profesionalne etike

Lista konkurentskih ustanova

Kriterijumi za sticanje zvanja

Pravilnik o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata

Poslovnik o radu Nastavno-naučnog veća

Poslovnik o radu Izbornog veća

Izveštaj o ravnomernoj zastupljenosti poslova 2014. godine

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

Pravilnik o službenim putovanjima i korišćenju službenih vozila

Pravilnik o merilima za utvrđivanje školarine za samofinansirajuće studente fakulteta

Odluku o utvrđivanju redovnih usluga koje obuhvata naknada za školarinu za jednu školsku godinu za sve vrste i nivoe studija na Univerzitetu u Beogradu