Javne nabavke

- Odluka o dodeli ugovora - arhitektonske, tehničke i geodetske usluge [pdf]

- Poziv za podnošenje ponude – izmena br. 2 – arhitektonske, tehničke i geodetske usluge [pdf]

- Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju – arhitektonske, tehničke i geodetske usluge [pitanje i odgovor br. 1] [pitanje i odgovor br. 2]

- Konkursna dokumentacija - usluge prevoza [doc]

- Poziv za podnošenje ponude – usluge štampe [pdf]

- Odluka o dodeli ugovora – električna energija [pdf]

- Konkursna dokumentacija – električna energija [doc]

- Poziv za podnošenje ponude – električna energija [pdf]

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - ekstra lako evro el (sa prevozom) [pdf]

- Odluka o dodeli ugovora – gasno ulje – ekstra lako evro el (sa prevozom) [pdf]

- Izveštaj o stručnoj oceni ponuda - gasno ulje – ekstra lako evro el (sa prevozom) [pdf]

- Konkursna dokumentacija – gasno ulje – ekstra lako evro el (sa prevozom) [doc]

- Poziv za podnošenje ponude - gasno ulje – ekstra lako evro el (sa prevozom) [pdf]

- Odluka o dodeli ugovora - arhitektonske, tehničke i geodetske usluge [pdf]

- Izmena Plana javnih nabavki za 2019. god. [pdf]

- Konkursna dokumentacija – arhitektonske, tehničke i geodetske usluge [pdf]

- Poziv za podnošenje ponude – arhitektonske, tehničke i geodetske usluge [pdf]

- Odluka o dodeli ugovora - nabavka računara i računarske opreme [pdf]

- Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju – (nabavka računara i računarske opreme) [pdf] [pdf]

- Konkursna dokumentacija – nabavka računara i računarske opreme [doc]

- Poziv za podnošenje ponude – nabavka računara i računarske opreme [pdf]

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - usluge prevoza [pdf]

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - usluge štampe [pdf]

- Odluka o dodeli ugovora - usluge štampe [pdf]

- Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju – usluge štampe [pdf] [pdf]

- Poziv za podnošenje ponude – usluge štampe [pdf]

- Konkursna dokumentacija - usluge štampe [doc]

- Odluka o dodeli ugovora - usluge prevoza [pdf]

- Poziv za podnošenje ponude – usluge prevoza [pdf]

- Konkursna dokumentacija - usluge prevoza [doc]

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - električna energija [pdf]

- Odluka o dodeli ugovora - električna energija [pdf]

- Konkursna dokumentacija – električna energija [doc]

- Poziv za podnošenje ponude – električna energija [pdf]

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - usluge prevoza [pdf]

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - usluge štampe (partija B) [pdf]

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - usluge štampe (partija A) [pdf]

- Odluka o dodeli ugovora - usluge štampe [pdf]

- Izveštaj o stručnoj oceni ponuda – usluge štampe [pdf]

- Poziv za podnošenje ponude – usluge prevoza [pdf]

- Konkursna dokumentacija - usluge prevoza [doc]

- Poziv za podnošenje ponude – usluge štampe [pdf]

- Konkursna dokumentacija - usluge štampe [doc]

- Odluka o obustavi postupka – usluge štampe [pdf]

- Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju – usluge štampe [pdf] [pdf]

- Konkursna dokumentacija - usluge štampe (izmenjena 30.01.2018.) [doc]

- Obaveštenje o produženju  roka za podnošenje ponuda -  usluge štampe [pdf]

- Poziv za podnošenje ponude – usluge štampe [pdf]

- Konkursna dokumentacija - usluge štampe [doc]

- Plan nabavki za 2018. godinu [pdf]

- Odluka o dodeli ugovora – nabavka računara i računarske opreme [pdf]

- Odluka o dodeli ugovora - gasno ulje – ekstra lako evro el [pdf]

- Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju – nabavka računara i računarske opreme [pdf]

- Konkursna dokumentacija – nabavka računara i računarske opreme [doc]

- Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda – nabavka računara i računarske opreme [pdf]

- Konkursna dokumentacija – nabavka računara i računarske opreme [doc]

- Poziv za podnošenje ponude – nabavka računara i računarske opreme [pdf]

- Odluka o dodeli ugovora - električna energija [pdf]

- Konkursna dokumentacija - električna energija [doc]

- Poziv za podnošenje ponude – električna energija [pdf]

- Odluka o dodeli ugovora - gasno ulje – ekstra lako evro el [pdf]

- Konkursna dokumentacija – gasno ulje – ekstra lako evro el [pdf]

- Poziv za podnošenje ponude - gasno ulje – ekstra lako evro el [pdf]

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru  - usluge prevoza [pdf]

- Odluka o dodeli ugovora - usluge prevoza [pdf]

- Obaveštenje o produženju  roka za podnošenje ponuda -  usluge prevoza [pdf]

- Poziv za podnošenje ponude – usluge prevoza [pdf]

- Konkursna dokumentacija - usluge prevoza [doc]

- Odluka o dodeli ugovora - usluge štampe [pdf]

- Poziv za podnošenje ponude – usluge štampe [odf]

- Konkursna dokumentacija - usluge štampe [doc]

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru  - električna energija [pdf]

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru – mobilna telefonija [pdf]

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - gasno ulje – ekstra lako evro el [pdf]

- Odluka o dodeli ugovora – mobilna telefonija [pdf]

- Konkursna dokumentacija - mobilna telefonija (izmenjena 2.12.2016.) [doc]

- Obaveštenje o produženju  roka za podnošenje ponuda -  mobilna telefonija [pdf]

- Konkursna dokumentacija - mobilna telefonija (izmenjena 29.11.2016.) [doc]

- Obaveštenje o produženju  roka za podnošenje ponuda -  mobilna telefonija [pdf]

- Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju – (mobilna telefonija) [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]

- Odluka o dodeli ugovora - električna energija [pdf]

- Konkursna dokumentacija - električna energija (izmenjena 25.11.2016.) [doc]

- Obaveštenje o produženju  roka za podnošenje ponuda –  električna energija [pdf]

- Konkursna dokumentacija - mobilna telefonija (izmenjena 24.11.2016.) [doc]

- Obaveštenje o produženju  roka za podnošenje ponuda -  mobilna telefonija [pdf]

- Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju – (mobilna telefonija) [pdf]

- Konkursna dokumentacija - mobilna telefonija [doc]

- Poziv za podnošenje ponude - mobilna telefonija [pdf]

- Odluka o dodeli ugovora - gasno ulje – ekstra lako evro el [pdf]

- Konkursna dokumentacija – gasno ulje – ekstra lako evro el [doc]

- Poziv za podnošenje ponude - gasno ulje – ekstra lako evro el [pdf]

- Konkursna dokumentacija – električna energija [doc]

- Poziv za podnošenje ponude – električna energija [pdf]

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru – (nabavka računara i računarske opreme)  [pdf]

- Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju – (nabavka računara i računarske opreme) [pdf]

- Konkursna dokumentacija – nabavka računara i računarske opreme [doc]

- Poziv za podnošenje ponude – nabavka računara i računarske opreme [pdf]

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru – usluge štampe [pdf] [pdf]

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru – usluge prevoza [pdf]

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru – električna energija [pdf]

- Poziv za podnošenje ponude – usluge štampe [pdf]

- Konkursna dokumentacija - usluge štampe [doc]

- Konkursna dokumentacija – prevoz [doc]

- Poziv za podnošenje ponude – prevoz [pdf]

- Plan nabavki za 2016. godinu [pdf]

- Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju – (električna energija) [docx]

- Konkursna dokumentacija – električna energija [docx]

- Konkursna dokumentacija – električna energija [doc]

- Poziv za podnošenje ponude -električna energija [pdf]

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru – radovi (adaptacija sanitarnih čvorova) [pdf]

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru – nabavka računara i računarske opreme [pdf]

- Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju – radovi (adaptacija sanitarnih čvorova) [doc]

- Konkursna dokumentacija – radovi (adaptacija sanitarnih čvorova)[pdf]

- Poziv za podnošenje ponude – radovi (adaptacija sanitarnih čvorova)[pdf]

- Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju – nabavka računara i računarske opreme [doc] [doc]

- Konkursna dokumentacija – nabavka računara i računarske opreme [doc]

- Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda – nabavka računara i računarske opreme [pdf]

- Konkursna dokumentacija – nabavka računara i računarske opreme [doc ]

- Poziv za podnošenje ponude – nabavka računara i računarske opreme [pdf ]

- Konkursna dokumentacija - elektro radovi [doc]

- Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda - elektro radovi [pdf]

- Konkursna dokumentacija - elektro radovi [doc]

- Poziv za podnošenje ponude – elektro radovi [pdf]

- Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - nabavka vozila [pdf]

- Konkursna dokumentacija - nabavka vozila [doc]

- Poziv za podnošenje ponude – nabavka vozila [pdf]

- Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke [pdf]

- Konkursna dokumentacija - nabavka vozila [doc]

- Poziv za podnošenje ponude – nabavka vozila [pdf]

- Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda – usluge prevoza [pdf]

- Konkursna dokumentacija - usluge prevoza [doc]

- Poziv za podnošenje ponude – usluge prevoza [pdf]

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru [pdf]

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru [pdf]

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru [pdf]

- Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju – kancelarijski materijal [doc] [doc] [doc] [doc] [doc]

- Konkursna dokumentacija - hemijski materijal [doc]

- Poziv za podnošenje ponude – hemijski materijal [pdf]

- Konkursna dokumentacija – kancelarijski materijal [doc]

- Poziv za podnošenje ponude – kancelarijski materijal [pdf]

- Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju – lož ulje [doc]

- Konkursna dokumentacija – lož ulje [doc]

- Poziv za podnošenje ponude – lož ulje [pdf]

- Konkursna dokumentacija – mobilna telefonija [pdf]

- Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda/prijava [pdf]

- Konkursna dokumentacija – mobilna telefonija [pdf]

- Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda/prijava [pdf]

- Konkursna dokumentacija – adaptacija i sanacija krovne konstrukcije [doc]

- Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju – mobilna telefonija [doc] [doc] [doc] [doc] [doc] [doc] [doc] [doc] [doc] [doc] [doc] [doc]

- Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda/prijava [pdf]

- Konkursna dokumentacija – mobilna telefonija [doc]

- Poziv za podnošenje ponude – mobilna telefonija [pdf]

- Obaveštenje [pdf]

- Odluka naručioca o podnetom zahtevu za zaštitu prava [pdf]

- Obaveštenje [pdf]

- Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava [pdf]

- Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava [pdf]

- Poziv za podnošenje ponude – adaptacija i sanacija krovne konstrukcije [pdf]

- Konkursna dokumentacija – adaptacija i sanacija krovne konstrukcije [doc]

- Konkursna dokumentacija – adaptacija i sanacija krovne konstrukcije – izmenjena [doc]

- Odluka naručioca o podnetom zahtevu za zaštitu prava [pdf]

- Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava [pdf]

- Konkursna dokumentacija – adaptacija i sanacija krovne konstrukcije [pdf]

- Poziv za podnošenje ponude – adaptacija i sanacija krovne konstrukcije [pdf]