Organizaciona struktura

Or­ga­ni­za­ci­o­nu struk­tu­ru Ge­o­graf­skog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du či­ne de­ka­nat (sa se­kre­ta­ri­ja­tom, stu­dent­skom, fi­nan­sij­skom i tehničkom slu­žbom), pet odseka sa pet studisjskih grupa (Odsek za geo­grafiju, Odsek za turizmologiju, Odsek za prostorno planiranje, Odsek za demografiju i Odsek za geoprostorne osnove životne sredine), deset ka­te­dri (Katedra za fizičku geografiju, Katedra za društvenu geografiju, Katedra za regionalnu geografiju, Katedra za kartografiju, Katedra za GIS, Katedra za didaktiku i metodiku nastave geografije, Katedra za prostorno plani­ranje, Katedra za demografiju, Katedra za geoprostorne osnove životne sredine i Katedra za turizmologiju), Institut Geografskog fakulteta (INGEF), Centar za izdavačku delatnost (CID), Nastavno-naučna baza Blaževo, bi­bli­o­te­ka i više la­bo­ra­to­ri­ja (La­bo­ra­to­ri­ja za fi­zič­ku ge­o­gra­fi­ju, La­bo­ra­to­ri­ja za kar­to­gra­fi­ju, Ra­ču­nar­ska la­bo­ra­to­ri­ja i La­bo­ra­to­ri­ja za ži­vot­nu sre­di­nu). La­bo­ra­to­ri­je su do­bro opre­mlje­ne – teh­nič­ki i ka­drov­ski, i ko­ri­ste se za na­sta­vu i na­uč­no­i­stra­ži­vač­ki rad na­stav­ni­ka, sa­rad­ni­ka i stu­de­na­ta u obla­sti ge­o­gra­fi­je, tu­ri­zmo­lo­gi­je, pro­stor­nog pla­ni­ra­nja, de­mo­gra­fi­je i ge­o­pro­stor­nih osno­va ži­vot­ne sre­di­ne.

Or­ga­ni­za­ci­o­ne je­di­ni­ce ko­je se ba­ve na­stav­nim i na­uč­no­i­stra­ži­vač­kim ra­dom fun­da­ment su stva­ra­nja srp­ske ”no­ve ge­o­gra­fi­je”, ko­ja ubr­za­no po­či­nje da se raz­vi­ja od 60-ih go­di­na XX ve­ka, i glav­ni ini­ci­ja­to­ri ši­re­nja no­vih ge­o­graf­skih, tu­ri­zmo­lo­ških, pro­stor­no pla­ner­skih, de­mo­graf­skih i ge­o­graf­sko-eko­lo­ških ide­ja i kon­cep­ci­ja.

ORGstrukturaGEF 2