Organizaciona struktura

Organizaciona struktura Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta, odnosno pitanja organizacije rada, uređenje organizacionih jedinica i njihov delokrug, kao i sistematizacija i vrste poslova, definisani su Statutom Fakulteta i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Fakulteta, prema potrebama i planovima rada i razvoja, u cilju obezbeđenja jedinstva procesa rada i racionalnog korišćenja znanja i sposobnosti zaposlenih. Koordinaciju i kontrolu rada organizacionih jedinica sprovode organi poslovođenja i upravljanja, u skladu sa svojim nadležnostima.

U zavisnosti od vrste poslova, međusobne srodnosti i funkcionalne povezanosti, svi poslovi na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu obavljaju se u okviru sledećih organizacionih jedinica:

1. Organizaciona jedinica za nastavno-naučnu delatnost, koju čine:

 • Odseci;
 • Katedre;
 • Laboratorije.

2. Organizaciona jedinica za naučnoistraživačku i inovativnu delatnost, koju čine:

 • Institut Geografskog fakulteta (INGEF);
 • Centar za izdavačku delatnost;
 • Nastavno-naučna baza Blaževo.

3. Organizaciona jedinica za administrativne poslove (Stručna služba), koju čine:

 • Sekretarijat (kabinet dekana i služba za pravne i opšte poslove);
 • Služba za finansijsko-materijalne poslove;
 • Studentska služba;
 • Biblioteka;
 • Tehnička služba.

ODSEK

Na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu, kao jedinice u funkciji nastavnog i naučnog rada za studijske programe na svim stepenima studija, osnovani su sledeći odseci:

 • Odsek za geografiju;
 • Odsek za prostorno planiranje;
 • Odsek za geoprostorne osnove životne sredine;
 • Odsek za demografiju;
 • Odsek za turizmologiju;
 • Odsek za geografske informacione sisteme (GIS).

 KATEDRA

 Na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu, osnovane su sledeće katedre:

 • Katedra za fizičku geografiju;
 • Katedra za društvenu geografiju;
 • Katedra za regionalnu geografiju;
 • Katedra za kartografiju;
 • Katedra za geografske informacione sisteme (GIS) ;
 • Katedra za didaktiku i metodiku nastave geografije;
 • Katedra za prostorno planiranje;
 • Katedra za geoprostorne osnove životne sredine;
 • Katedra za demografiju;
 • Katedra za turizmologiju.

Katedra se formira u okviru jedne ili više srodnih užih naučnih oblasti, u cilju obavljanja nastavno-naučne delatnosti. Katedrom  rukovodi šef katedre. Za organizaciju i međusobnu koordinaciju rada svih katedri u okviru jednog odseka odgovoran je šef odseka.

 LABORATORIJA

U cilju obavljanja istraživačke ili stručne delatnosti, na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu obrazovane su sledeće laboratorije:

 • Laboratorija za fizičku geografiju;
 • Laboratorija za kartografiju;
 • Računarska laboratorija;
 • Laboratorija za životnu sredinu.

U okviru laboratorija izvode se vežbe i praktičan rad sa studentima, vrše istraživanja i obavljaju druge usluge u skladu sa zakonom i opštim aktima Fakulteta. Laboratorijom rukovodi šef laboratorije, koji je za svoj rad odgovoran šefu odgovarajuće katedre.

STRUČNA SLUŽBA

U okviru organizacione jedinice Stručna služba, kako je definisano Statutom i Pravilnikom o organizaciji i sitematizaciji poslova, obavljaju se stručni, administrativni i tehnički poslovi. To pre svega podrazumeva pravne, kadrovske i opšte poslove, finansijske i računovodstvene, poslove vezane za studentska pitanja, poslove informaciono-komunikacione podrške, međunarodnu saradnju, bibliotečke i izdavačke poslove i poslove tekućeg održavanja. Radom organizacione jedinice Stručna služba rukovodi sekretar Fakulteta.

Ova organizaciona jedinica Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta organizovana je na sledeći način:

 • Sekretarijat (kabinet dekana i služba za pravne i opšte poslove);
 • Služba za finansijsko-materijalne poslove;
 • Studentska služba;
 • Biblioteka;
 • Služba logistike.
Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet – Organizaciona struktura šema 1

 

sema 2-1 2_21-04

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet – Organizaciona struktura šema 2

 

druga shema_2104