Организациона структура

Ор­га­ни­за­ци­о­ну струк­ту­ру Ге­о­граф­ског фа­кул­те­та у Бе­о­гра­ду чи­не де­ка­нат (са се­кре­та­ри­ја­том, сту­дент­ском, фи­нан­сиј­ском и техничком слу­жбом), пет одсека са пет студисјских група (Одсек за гео­графију, Одсек за туризмологију, Одсек за просторно планирање, Одсек за демографију и Одсек за геопросторне основе животне средине), десет ка­те­дри (Катедра за физичку географију, Катедра за друштвену географију, Катедра за регионалну географију, Катедра за картографију, Катедра за ГИС, Катедра за дидактику и методику наставе географије, Катедра за просторно плани­рање, Катедра за демографију, Катедра за геопросторне основе животне средине и Катедра за туризмологију), Институт Географског факултета (ИНГЕФ), Центар за издавачку делатност (ЦИД), Наставно-научна база Блажево, би­бли­о­те­ка и више ла­бо­ра­то­ри­ја (Ла­бо­ра­то­ри­ја за фи­зич­ку ге­о­гра­фи­ју, Ла­бо­ра­то­ри­ја за кар­то­гра­фи­ју, Ра­чу­нар­ска ла­бо­ра­то­ри­ја и Ла­бо­ра­то­ри­ја за жи­вот­ну сре­ди­ну). Ла­бо­ра­то­ри­је су до­бро опре­мље­не – тех­нич­ки и ка­дров­ски, и ко­ри­сте се за на­ста­ву и на­уч­но­и­стра­жи­вач­ки рад на­став­ни­ка, са­рад­ни­ка и сту­де­на­та у обла­сти ге­о­гра­фи­је, ту­ри­змо­ло­ги­је, про­стор­ног пла­ни­ра­ња, де­мо­гра­фи­је и ге­о­про­стор­них осно­ва жи­вот­не сре­ди­не.

Ор­га­ни­за­ци­о­не је­ди­ни­це ко­је се ба­ве на­став­ним и на­уч­но­и­стра­жи­вач­ким ра­дом фун­да­мент су ства­ра­ња срп­ске ”но­ве ге­о­гра­фи­је”, ко­ја убр­за­но по­чи­ње да се раз­ви­ја од 60-их го­ди­на XX ве­ка, и глав­ни ини­ци­ја­то­ри ши­ре­ња но­вих ге­о­граф­ских, ту­ри­змо­ло­шких, про­стор­но пла­нер­ских, де­мо­граф­ских и ге­о­граф­ско-еко­ло­шких иде­ја и кон­цеп­ци­ја.

ORGstrukturaGEF 2