Rukovodstvo Fakulteta

Dekan je prvi čovek Fakulteta, njegov rukovodilac i organ poslovođenja. Prava i obaveze dekana propisani su Zakonom i Statutima Univerziteta i Fakulteta.

U obavljanju poslova iz svog delokruga, Dekan je samostalan, a za svoj rad odgovoran je Savetu Fakulteta.

Dekan formira dekanski kolegijum, kao svoje savetodavno telo. Članovi dekanskog kolegijuma su: dekan, prodekani i student prodekan, koji učestvuje u radu kada se razmatraju pitanja iz njegove nadležnosti.

Dekan

Slika DF za CV
dr Dejan Filipović,
redovni profesor

Prodekan za finansije

VS
dr Velimir Šećerov
,
redovni profesor

Prodekan za nastavu

SV
dr Snežana Vujadinović
,
redovni profesor

Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju

aca dj 1
dr Aleksandar Đorđević
,
docent