Samovrednovanje

Univerzitet u Beogradu – Geografski  fakultet redovno sprovodi postupak samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta ustanove, akreditovanih studijskih programa, nastave i uslova rada, kao i analize ocena i prolaznosti studenata.

Misija sistema upravljanja kvalitetom Univerziteta u Beogradu – Geografskog  fakulteta jeste obezbeđivanje visokih stan­darda kvaliteta obrazovnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada, radi stvaranja uslova za uključivanje Fakulteta u jedinstveni evropski akademski prostor i davanje doprinosa razvoju društvene zajednice u uslovima opšte transformacije društva, kao i obezbeđivanje vrhunskog obrazovanja studentima u oblasti geonauka, podstičući njihovu kreativnost, odgovornost, istraživački duh i timski rad.

Vizija sistema upravljanja kvalitetom Univerziteta u Beogradu – Geografskog  fakulteta ogleda se u dostizanju najvišeg nivoa kvaliteta studijskih programa, nastavnog procesa, naučno-istraživačkog i stručnog rada, permanentno unapređenje celokupne delatnosti i razvijanje kulture kvaliteta. Na taj način Univerzitet u Beogradu – Geografski  fakultet će postati moderna visokoškolska i istraživačka ustanova u oblasti geonauka, vodeća na prostoru Jugoistočne Evrope, posvećena poštovanju najviših standarda u nastavi, nauci i primenjenim istraživanjima, integrisana i konkurentna u evropskom visokoobrazovnom prostoru, predvodeći razvoj naše zemlje.

Postupak samovrednovanja na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za period 2017-2020. godina sproveden je u skladu sa Standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova, izdatih od strane Nacionalnog tela za akreditaciju Republike Srbije. U postupku samovrednovanja procenjena je ispunjenost svih 15 standarda za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova koji su dati u Pravilniku o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa (“Službeni glasnik RS”, broj 13/2019), koji je usvojio Nacionalni savet za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Izveštaj o samovrednovanju pokazuje spremnost Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta za stalnim unapređivanjem kvaliteta obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, koja je utemeljena u Strategiji obezbeđenja kvaliteta Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (br. 1089/2 od 17.07.2008. godine) i opštim aktima Fakulteta, timskom radu, razmatranju ocena studenata o pojedinim važnim pitanjima, pozitivnom iskustvu evropskih i svetskih obrazovnih institucija sa kojima Univerzitet u Beogradu – Geografski  fakultet sarađuje, kao i poslovanju, zasnovanom na odgovornom radu, bogatom znanju i višegodišnjem iskustvu zaposlenih nastavnika, saradnika i nenastavnog osoblja.

Izveštaj o samovrednovanju 2017-2020 [pdf]

Dostupna je i dokumentacija o samovrednovanju za period 2013-2017. godine [pdf]

znak 2