Studentski parlament

Studentski parlament je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu.

Izbor članova Studentskog parlamenta Fakulteta održava se svake druge godine u aprilu, najkasnije do 10. u mesecu, odnosno istovremeno sa izborom članova Studentskog parlamenta Univerziteta.

 U članstvu studentskog parlamenta zastupljeni su po jedan predstavnik studenata upisanih po afirmativnoj meri, u skladu sa opštim aktom studentskog parlamenta Fakulteta.

Konstitutivna sednica novog saziva Studentskog parlamenta održava se prve nedelje oktobra.

Mandat članova Studentskog parlamenta Fakulteta traje dve godine.

Predsednik Studentskog parlamenta
Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta:

IMG-0cca4d45e3f1693c2ece2671f1e68da3-V

Andrija Planić
e-mail: studentski_parlament@gef.bg.ac.rs

Student prodekan
Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta:

150-199x300

Anastasija Antić
tel: +381603633319
e-mail: student.prodekan@gef.bg.ac.rs

 

 Nadležnost Studentskog parlamenta

 Studentski parlament Fakulteta:

 • bira i razrešava predsednika i potpredsednika Studentskog parlamenta;
 • donosi opšta akta o svom radu;
 • bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima Fakulteta;
 • bira i razrešava studenta prodekana;
 • donosi plan i program aktivnosti Studentskog parlamenta;
 • razmatra pitanja i sprovodi aktivnosti u vezi sa obezbeđenjem i ocenom kvaliteta nastave, reformom studijskih programa, analizom efikasnosti studiranja, unapređivanjem broja ESPB bodova, unapređenjem mobilnosti studenata, podsticanjem naučno-istraživačkog rada studenata, zaštitom prava studenata i unapređenjem studentskog standarda;
 • organizuje i sprovodi program vannastavnih aktivnosti studenata;
 • učestvuje u postupku samovrednovanja Fakulteta;
 • ostvaruje studentsku međufakultetsku i međunarodnu saradnju
 • bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima drugih ustanova, udruženja i organizacija u kojima su zastupljeni predstavnici studenata Fakulteta;
 • usvaja godišnji izveštaj o radu Studentskog parlamenta;
 • usvaja finansijski plan i izveštaj o finansijskom poslovanju;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i opštim aktima Fakulteta.

znak 2