OBAVEŠTENjE

Na sednici Nastavno-naučnog veća, održanoj 29. novembra 2018. godine, doneta sledeća odluka:

  • Studenti upisani po starom programu polagaće pismeno ispit iz predmeta Geografija Srbije i Crne Gore (studijski program Geografija), predmeta Geografske regije Srbije i Crne Gore (studijski program Geografija i studijski program Prostorno planiranje) i predmeta Zaštita prirode Srbije (studijski program Geoprostorne osnove životne sredine).
  • Spisak ispitnih pitanja koja će biti na pismenom ispitu, kao i literatura iz koje će studenti pripremati ispit, biće objavljeni na sajtu Fakulteta.
  • Student će nakon objavljivanja rezultata ispita imati pravo uvida u svoj test, kao i pravo na žalbu Komisiji.

Ova odluka važi do kraja školske 2018/19. godine, odnosno do 30. septembra 2019. godine.