OBAVEŠTENjE – STUDENTSKI KREDIT I STIPENDIJA

  • PREDLOG LISTE ZA REPUBLIČKU STIPENDIJU I KREDIT ZA ŠKOLSKU 2019/20. GODINU ISTAKNUT JE NA OGLASNOJ TABLI STUDENTSKE SLUŽBE.
  • NAJNIŽI BROJ BODOVA ZA ODOBRENI STUDENTSKI KREDIT JE 10,36.
  • UKOLIKO NISU TAČNO NAVEDENI NEKI OD ELEMENATA ZA BODOVANjE KANDIDATI TREBA DA DOSTAVE DOKUMENTOVANE PRIGOVORE UZ POPUNjEN OBRAZAC U STUDENTSKU SLUŽBU NAJKASNIJE DO 18. 12. 2019. GODINE.

Studenti kojima je odobren kredit/stipendija treba da otvore račune u ekspoziturama UniCredit banke i da predaju menično pokriće u studentskoj službi.

Potrebna dokumentacija za menično pokriće:

  1. Izjava žiranta, obrazac 6 (može se preuzeti ovde);
  2. menica (kupuje se u bilo kojoj banci);
  3. kopija lične karte žiranta.