ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ГЕОГРАФИЈА – ГЕНЕРАЦИЈА 2007-2013 (ППМ ЕСПБ БОДОВИ)

Васпитно-образовни рад у школи може да обавља лице које има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, према Закону о основама система васпитања и образовања (Сл. Гласник РС, 72/2009, 52/2011 i 55/2013). Сходно томе, студентима који су уписали основне академске студије на смеру Географија у периоду од 2007. до 2013. године и нису остварили ове неопходне бодове, Факултет предлаже следећа прелазна решења:

  1. Студенти који још увек нису завршили основне академске студије могу остварити додатне ЕСПБ бодове кроз ваннаставне активности у виду школске праксе, а у договору са предметним наставницима.
  2. Студенти основних академских студија, који још увек нису пријавили завршни рад, могу да остваре додатне ЕСПБ бодове кроз одбрану завршног рада из методичко-дидактичких предмета.
  3. Студенти који тек уписују, или који већ похађају, мастер академске студије на смеру Географија могу да остваре додатних 8 ЕСПБ кроз реализацију самосталаног истраживачког рада у договору са професорима са катедре за Методику и дидактику наставе географије.
  4. Студенти мастер академских студија могу да остваре и додатних 7 ЕСПБ бодова уколико се определе за изборни предмет Школска картографија.
  5. Студенти који тек уписују, или који већ похађају, мастер академске студије на смеру Географија могу да остваре 8 ЕСПБ бодова из ППМ дисциплина и кроз одбрану мастер рада из методичко-дидактичких предмета предвиђених наставним планом мастер академских студија.