OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE STUDIJSKOG PROGRAMA GEOGRAFIJA – GENERACIJA 2007-2013 (PPM ESPB BODOVI)

Vaspitno-obrazovni rad u školi može da obavlja lice koje ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, prema Zakonu o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja (Sl. Glasnik RS, 72/2009, 52/2011 i 55/2013). Shodno tome, studentima koji su upisali osnovne akademske studije na smeru Geografija u periodu od 2007. do 2013. godine i nisu ostvarili ove neophodne bodove, Fakultet predlaže sledeća prelazna rešenja:

  1. Studenti koji još uvek nisu završili osnovne akademske studije mogu ostvariti dodatne ESPB bodove kroz vannastavne aktivnosti u vidu školske prakse, a u dogovoru sa predmetnim nastavnicima.
  2. Studenti osnovnih akademskih studija, koji još uvek nisu prijavili završni rad, mogu da ostvare dodatne ESPB bodove kroz odbranu završnog rada iz metodičko-didaktičkih predmeta.
  3. Studenti koji tek upisuju, ili koji već pohađaju, master akademske studije na smeru Geografija mogu da ostvare dodatnih 8 ESPB kroz realizaciju samostalanog istraživačkog rada u dogovoru sa profesorima sa katedre za Metodiku i didaktiku nastave geografije.
  4. Studenti master akademskih studija mogu da ostvare i dodatnih 7 ESPB bodova ukoliko se opredele za izborni predmet Školska kartografija.
  5. Studenti koji tek upisuju, ili koji već pohađaju, master akademske studije na smeru Geografija mogu da ostvare 8 ESPB bodova iz PPM disciplina i kroz odbranu master rada iz metodičko-didaktičkih predmeta predviđenih nastavnim planom master akademskih studija.