Oglasna tabla

-Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Ali Jarada [pdf]

-Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Društvena geografija [pdf]

-Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Regionalna geografija [pdf]

-Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Fizička geografija [pdf]

-Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Geologija [pdf]

-Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Marka Joksimovića [pdf]

-Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Tijane Đorđević [pdf]

-Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Sociologija [pdf]

-Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Sare Stanić [pdf]

- Rešenje disciplinske komisije Geografskog fakuleta [pdf]

- Poslovnik o radu Veća doktorskih studija [pdf]

- Rešenje disciplinske komisije Geografskog fakuleta [pdf]

Rok za završetak osnovnih (stari program), magistarskih i doktorskih studija [pdf]

- PREDLOG TEMA ZA ZAVRŠNE RADOVE