Oglasna tabla

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Fizička geografija [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Fizička geografija (geološka grupa predmeta) [pdf]

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Natalije Mirić [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Opšta geografija [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Opšta geografija [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru Vedrana Živanovića u istraživačko zvanje istraživač saradnik [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru Aleksandra Kovjanića u istraživačko zvanje istraživač saradnik [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru Semira Šaćirovića u istraživačko zvanje istraživač saradnik [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Demografija [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Demografija [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Fizička geografija [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Društvena geografija [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Društvena geografija [pdf]

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Jelene Stojilković Gnjatović [pdf]

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Ivana Potića [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Društvena geografija [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Demografija [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Prostorno planiranje (ekonomska grupa predmeta) [pdf]

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Marije Anđelković Stoilković [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Pedagogija [pdf]

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Dragane Miljanović [pdf]

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Jovana Mihajlovića [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru Milice Živanović u istraživačko zvanje istraživač pripravnik [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru Emine Kričković u istraživačko zvanje istraživač saradnik [pdf]

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Jelene Kovačević-Majkić [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru Danice Đurkin u istraživačko zvanje istraživač pripravnik [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru Nikole Todorovića u istraživačko zvanje istraživač saradnik [pdf]

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Ibrahim Sabri-a [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru Milice Lukić u istraživačko zvanje istraživač pripravnik [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru Bojane Poledice u istraživačko zvanje istraživač saradnik [pdf]

- Rešenje disciplinske komisije Geografskog fakuleta [pdf]

- Poslovnik o radu Veća doktorskih studija [pdf]

- Rešenje disciplinske komisije Geografskog fakuleta [pdf]

Rok za završetak osnovnih (stari program), magistarskih i doktorskih studija [pdf]

- PREDLOG TEMA ZA ZAVRŠNE RADOVE