Agrarna geografija

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Ivan Ratkaj
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 4
  • Semestar: V
  • Broj časova: 2+1

Saznavanje svojstava prostorne organizacije pojedinih grana poljoprivrede u svetu. Analiza prirodnih, društvenih i ekonomskih faktora koji oblikuju razmeštaj i odlike poljoprivredne proizvodnje. Poimanje značaja problema ishrane i gladi u karakterističnim oblastima sveta.

Upoznavanje studenata sa ulogom poljoprivrede u oblikovanju geografskog prostora. Sticanje znanja o neophodnim uslovima za poljoprivrednu proizvodnju i njen prostorni razmeštaj. Studenti će moći da razumeju, opišu i objasne poljoprivrednu delatnost na različitim prostornim nivoima – od lokalnog, do globalnog.

Predavanja:
(1) Uvod – Agrarna geografija – definicija, predmet proučavanja, metode istraživanja; (2-3) Agrarno-geografske teorije – ekonomski, bihejvioristički i integrisani pristupi; (4) Poljoprivreda – definicija, podela, funkcije i specifičnosti poljoprivredne proizvodnje; (5-6) Fizičko-geografski uslovi poljoprivrede – reljef, klima, vode, zemljište; (7-8) Društveno-geografski i socio-ekonomski uslovi i poljoprivreda – stanovništvo, seoska naselja i atari, gradska naselja – agrarna tržišta; vlasništvo, parcelacija i iskorišćavanje zemljišta; agrotehničke i agrohemijske mere; (9) Agrarni prostor – pojam agrarnog prostora, problemi diferenciranja i principi omeđavanja agrarnog prostora; (10) Prostorna organizacija biljne proizvodnje – zemljoradnja i njene granice; geografski razmeštaj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i ostalih grana zemljoradnje; šumarstvo; (11) Prostorna organizacija stočarstva – vrste stoke i značaj stočarstva; tipične oblasti gajenja stoke; tipovi stočarstva i uloga mesa u ljudskoj ishrani; (12) Lov i ribolov – Istorijski razvoj i savremeni značaj lova; tipovi i značaj ribolova; glavni ribolovni areali Svetskog mora; ribogojstvo; (13-14) Fenomen gladi u svetu – Neravnomeran razmeštaj i nedostatak hrane u svetu; uzroci gladi; prostorna promenljivost globalnog ''pojasa gladi''; nekvalitetna ishrana; (15) Tipovi i tipologija poljoprivrede.
Vežbe:
Samostalan istraživački rad – izrada metodološki kompleksnih radova o agrarno-geografskim karakteristikama zadatih teritorijalnih jedinica: a) Analiza prirodnih uslovi za razvoj poljoprivrede; b) Analiza društvenih uslovi za razvoj poljoprivrede; v) Analiza prostornog razmeštaja biljne proizvodnje; g) Analiza prostornog razmeštaja stočne proizvodnje; d) Agrotehničke i agrohemijske mere u poljoprivredi; đ) Agrarno tržište; e) Sintezno zaključivanje o odlikama i perspektivama poljoprivredne proizvodnje.

V. Đurić: Ekonomska geografija, Naučna knjiga, Beograd, 1980.
J. Dinić: Ekonomska geografija, Ekonomski fakultet, Beograd, 1994.
A. Malić, I. Crkvenčić: Agrarna geografija, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
M. Stepić, B. Jaćimović: Osnove agrarne geografije, Jantar-grupa, Beograd, 2006.