Анимација у туризму

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 3
  • Семестар: V
  • Број часова: 2+0

Циљ предмета се састоји у сагледавању значаја, могућности и организационих форми анимације туриста током боравка у туристичким дестинацијама. То подразумева анализу значаја анимације програма рекреативних активности за посетиоце дестинација.

Савладавање овог предмета омогућава стицање знања и вештина потребних за анимацију гостију туристичких дестинација. С тим у вези неопходно је студенти кроз овај предмет схвате значај добре комуникације и интерактивног односа на релацији турист-домаћин.

Теоријска настава
1. Значај анимације туриста. 2. Облици анимације. 3. Економски аспекти анимације туриста. 4. Организационе форме анимације. 5. Дневне спортске и рекреативне активности и садржаји. 6. Анимација деце и омладине. 7. Значај и модалитети побољшања комуникације са туристима/гостима и међу гостима. 8. Организовање турнира према типским системима такмичења. 9. Дневни и вишедневни излети. 10. Формирање тима за анимацију. 11. Грађење динамике догађаја. 12. Модели програма за поједине старосне групе туристичке клијентеле. 13. Анимација у различитим типовима дестинацијама. 14. Сезоничност туризма и анимација туриста. 15. Промене на туристичком тржишту и анимација туриста.

Душан Митић (2001): Рекреација, Факултет за спорт и физичко васпитање, Београд.
IVANOVSKI, Aleksandar, MITIĆ, Dušan. Animator in tourism. Braşov: Universitǎţii "Transilvania", International monography, 2012. 121 str., ilustr. ISBN 978-606-19-0139-5. [COBISS.SR-ID513964460]
Зденко Церовић (2008): Анимација у туризму, Факултет за менаџмент у туризму и угоститељству, Опатија.
Митић, Д.:, Програм едукације запослених у туризму, 2007. Министарство трговине, туризма и услуга, Партија 7 Управљање у здравственом туризму, Тема 7. УПРАВЉАЊЕ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИМ УСЛУГАМА Зборник радова, ФАБУС, Нови Сад, 2007.