Antropogeografija

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Marija Antić
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: II
  • Broj časova: 2+2

Opšti cilj je da se spoznaju složeni prostorni odnosi na relaciji čovek – društvo – priroda. Težište proučavanja je na razumevanju i objašnjavanju prostorno-vremenskih međuzavisnosti između čoveka (društva) i geografske sredine. Pri tome se daju objašnjenja za delovanje relevantnih činilaca antropogeografskog razvitka (prirodnih,ekonomskih, društvenih i drugih).

Studenti treba da steknu osnovna znanja o ulozi čoveka u oblikovanju i menjanju geoprostorne stvarnosti.

Predavanja:

Teorijsko metodološke osnove tradicionalne i savremene antropogeografije. Glavni pravci razvoja antropogeografije i antropogeografske naučne škole. Podela antropogeografije. Metode i tehnike antropogeografskih proučavanja. Metodološke osnove, koncepcija, predmet proučavanja i društveno-istorijski značaj naučno-istraživačkog poduhvata Jovana Cvijića u oblasti antropogeografije srpskih i ostalih balkanskih zemalja. Savremeni razvoj srpske antropogeografske naučne škole. Prirodne i biološke osnove geografije ljudi. Fizičko-geografski faktori naseljenosti. Geografski determinizam. Pojam životnog prostora i geografske sredine. Društveno-istorijski faktori razvoja naseljenosti. Geografski posibilizam.Evolucija antroposfere i noosfere. Istorijske etape zavisnosti stanovništva od prirodne sredine. Stanovništvo i korišćenje prirodnih resursa (sirovine, energija, nafta, voda, hrana). Etnos kao biosocijalni sistem.

Vežbe:

Metode terenskih istraživanja u antropogeografiji. Metode kabinetskog rada u antropogeografiji. Primena izabranih metode i tehnike u antropogeografskim proučavanjima (statistička analiza, kartografsko i grafičko predstavljanje i analiza). Metodičko-didaktički pristupi antropogeografskim pojavama i procesima.

Radovanović V. S. (1959): Opšta antropogeografija, “Građevinska knjiga”, Beograd.

Cvijić J.(1966): Opšta geografija – Antropogeografija, “Naučna knjiga”, Beograd. (odabrana poglavlja vezana za osnove antropogeografije)

Cvijić J. (1902): Antropogeografski problemi Balkanskog poluostrva, Naselja i poreklo stanovništva, knj. 1, SANU, Beograd.

Grčić M. (2004): Gnoseološki model antropogeografije prema koncepciji Jovana Cvijića i njegova naučna aktuelnost, “Demografija”, knj. I, Beograd.