Antropologija

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Sofija Stefanović
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: II
  • Broj časova: 2+2

Predstavljanje evolucije ljudske vrste i demografskih trendova u praistoriji.  Upoznavanje sa osnovnim paleodemografskim metodama za rekonstrukciju drevnih populacacija.

Student će biti upoznat sa svim metodama na osnovu kojih je moguće vršiti paleodemografska istraživanja.

Predavanja:

Teorija evolucije. Evolucija Australopitekusa. Evolucija roda Homo. Ljudski skelet u rekonstrukciji prošlosti.Utvrđivanje pola na osnovu skeleta. Utvrđivanje individualne starosti na osnovu skeleta. Paleodemografija na osnovu skeletnih ostataka. Paleodemografija na osnovu arheoloških ostataka. Životne tabele. Uticaj kulture na paleodemografske trendove. Infektivne bolesti u prošlosti i njihove posledice. Neolitske demografska ekspanizija. Uzroci porasta fertiliteta u neolitu.

Vežbe:

Studenti će biti u prilici da na osteološkom materijalu prepoznaju razike u polu i starosti. Takođe samostalno će primenjivati osnovne paleodemografske metode za izračunavanje populacionih trendova u prošlosti.

Evolucija: Tucić, N. 1999. Evolucija, čovek i društvo. Dosije: Beograd. (str.. 65-86; 99-140).

Ljudski skelet u rekonstrukciji prošlosti: Larsen, C. S. (ed.) 2010. A Companion to Biological Anthropology. New Jersey: Wiley Poglavlja 4, 5, 6 (str. 74-118; 153-164)

Paleodemografija:Paleodemography : age distributions from skeletal samples / edited by Robert D. Hoppa, James W. Vaupel. Cambridge : Cambridge University Press, 2002. (str. 129-168, 169-180, 181-192). Neolitska demografska tranzicija: Bocquet-Appel JP and Bar-Yosef O (2008)(eds) : The Neolithic Demographic Transition and its Consequences. Springer Netherlands (str.12-35, 481-500).