Arheološki turizam

Cilj i zadaci predmeta: Cilj predmeta je objašnjenje arheološkog turizma kao vrste kulturnog turizma, procena mogućnosti za njegov razvoj u našoj zemlji. Zadaci istraživanja predmeta Arheološki obuhvataju:
– definisanje osnovnih pojmova u arheološkom turizmu,
– određivanje karakteristika ove vrste turizma,
– utvrđivanje povezanosti arheološkog turizma sa kulturnim i drugim vrstama turizma,
– analiziranje uslova za razvoj i koristi koje donosi arheološki turizam,
– izdvajanje prioriteta razvoja arheološkog turizma u Srbiji,
– izdvajanje arheoloških lokaliteta u svetu, koji imaju značajnu turističku posećenost

Savladavanjem ovog studijskog programa studenti će se upoznati sa osnovama, potencijalima i prioritetima arheološkog turizma i ovladaće konkretnim znanjima za organizovanje i unapređivanje ovog oblika turističkog prometa.

Teorijska nastava
Definisanje arheološkog turizma. Osnovni arheološki pojmovi značajni u arheološkom turizmu. Karakteristike arheološkog turizma. Razvoj discipline. Arheološki turizam kao vrsta kulturnog turizma i njegova povezanost sa ostalim vrstama turizma. Paleolitska nalazišta u Srbiji značajna za arheološki turizam. Lepenski vir kao jedna od najsloženijih kultura praistorije. Neolitska nalazišta u turističkoj ponudi Srbije. Kulture i nalazišta bakarnog, bronzanog i gvozdenog doba kao turistički motivi Srbije. Arheološki lokaliteti u Đerdapskoj klisuri. Rimski carski gradovi i palate kao deo turističke ponude Srbije. Zaštita arheoloških lokaliteta u Srbiji kao element njihove turističke valorizacije. Turistička uređenost arheoloških lokaliteta u Srbiji. Planovi za razvoj turizma na arheološkim lokalitetima u Srbiji. Umetnička vrednost kao element turističke valorizacije arheoloških lokaliteta u Srbiji. Turistička atraktivnost i prepoznatljivost arheoloških lokaliteta u Srbiji.

1) Todorović M. i Štetić S. (2008): Ruralni turizam, Geografki fakultet Univerziteta u Beogradu.
2) Lazić L. i sar. (2007): Ruralni turizam, skripta, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.