Biodiverzitet i turizam

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Nastavnik: dr Snežana Đurđić
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: II
  • Broj časova: 3+0

Organizacijom razvoja turističkih aktivnosti na ekološki održiv i odgovoran način, turizam može doprineti zaštiti, očuvanju i unapređenju biološke raznovrsnosti preko valorizacije njenih vrednosti kao primarnog ili komplementarnog motiva u turističkim kretanjima. Cilj predmeta je da istakne preklapanje tendencije za razvojem turizma u područjima u kojima je i najzastupljenija raznovrsnost živog sveta i njihovih staništa i da ukaže na indikacije koje taj proces (u sadašnjosti, a posebno u projektovanim očekivanjima) ima na proces ugrožavanja stanja biodiverziteta (ili njegovog unapređenja) i na poboljšanje kvaliteta životnog standarda domicilnog stanovništva. Neophodno je isticati dvosmerni efekat turističkog promovisanja i valorizacije vrednosti biodiverziteta, preko niza pozitivnih i negativnih aspekata na autohtona staništa živih organizama i njihovih zajednica koji primarno proističu iz procesa transformacije prostora (konverzije staništa), ali nesumnjivo i povećanog antropogenog pritiska.

Sagledavanje i primena mogućnosti koegzistencije razvoja i unapređenja turističkih aktivnosti i prometa u predelima u kojima se nalaze značajna područja biološke raznovrsnosti na globalnom, regionalnim i u nacionalnim nivoima, uz održivo korišćenje i prezentaciju prirodnih resursa.

Predavanja: 1. Pojam i značaj biodiverziteta (naučni, ekološki, estetski, etički, ekonomski, ...); 2. Aktuelno stanje biodiverziteta i faktori ugrožavanja; 3. In situ pristup očuvanju biodiverziteta (in situ zaštita – zaštićena prirodna dobra); 4. Ex situ zaštita – ZOO vrtovi, botaničke bašte, prirodnjačke zbirke i muzeji...) i njihova valorizacija u turizmu; 5. Zaštićena područja za očuvanje biodiverziteta po međunarodnim kriterijumima (koncepcija „vrućih” tačaka biodiverziteta) i turizam; 6. Zaštićena područja za očuvanje biodiverziteta po međunarodnim kriterijumima (koncepcija „vrućih” tačaka marinskih ekosistema) i turizam; 7. Zaštićena područja za očuvanje biodiverziteta po međunarodnim kriterijumima (Rezervati biosfere, Svetska prirodna baština, područja divljine ...); 8. Područja očuvanih vrednosti biodiverziteta globalnog i regionalnog značaja kao turističke destinacije (biodiverzitet kao primarna i komplementarna turistička vrednost); 9. Sistem zaštite prirode u Srbiji; 10. Valorizacija zaštićenih prirodnih vrednosti u funkciji turizma (primer Srbije); 11. Specifični oblici organizacije i realizacije turističkih kretanja u ekološki osetljivim prostorima (ekoturizam, neki oblici lovnog turizma – bird watching, foto-safari ...); 12. Ekološki efekti razvoja turizma na destinacijama očuvanih vrednosti biodiverziteta; 13. Ekonomski efekti razvoja turizma na destinacijama očuvanih vrednosti biodiverziteta (pokazatelji: broj turista, prihodi, učešće prihoda u BND, razvoj turističke infrastrukture...); 14. Ekološko obrazovanje i promocija vrednosti biodiverziteta u turizmu.

Stevanović, V., Vasić, V. eds. (1995): Biodiverzitet Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja, Biološki fakultet i Ecolibri, Beograd.

Jovičić, D. (1997): Razvoj turizma i zaštita prirode u nacionalnim parkovima, Velarta, Beograd.

Jovičić, D. (2010): Turizam i životna sredina, Ton Plus, Beograd.

Izabrani naučni i stručni tekstovi.