Biodiverzitet

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 4
  • Semestar: II
  • Broj časova: 2+1

Razumevanje globalnog značaja biodiverziteta.

Sagledavanje i usvajanje relevantnih znanja o biodiverzitetu, posebno u kontekstu ugroženosti i zaštite biodiverziteta, kao i zaštite prirode na nacionalnom i lokalnom nivou.

Predavanja:

1. Upoznavanje studenata sa relevantnom problematikom koji se obrađuje na datom predmetu, planiranim aktivnostima, kao i obavezama studenata na datom kursu. Kratak istorijski osvrt i razjašnjavanje terminologije koja se koristi na datom kursu.

2. Klasifikacija organizama: nivoi organizacije u živom svetu, taksonomska hijerarhija, koncept vrste, ekosistemi; Geografska distribucija biološkog diverziteta; Gradijenti prostorne distribucije; Bogatstvo vrsta; Regioni sa najvećim biodiverzitetom.

3. Nastanak života na Zemlji, Nastanak i dinamika intra- i interspecijskog genetičkog diverziteta, Nastanak vrsta, Adaptacije, Glavne strategije u diverzifikaciji živog sveta.

4. Klasifikacija velikih filuma biljaka i životinja.

5. Teorija ekvilibrijuma kao rezultat interspecijske kompeticije, Uloga predatora, Mutualizam, Sukcesije.

6. Biološki diverzitet kao dinamični sistem, Funkcije vrsta u okviru ekosistema, Lanci ishrane, Uloga biološkog diverziteta u biohemijskim ciklusima.

7. Biodiverzitet kopnenih ekosistema.

8. Biodiverzitet akvatičnih ekosistema.

9. Biodiverzitet Balkanskog poluostrva i Srbije.

10 i 11. Antropogeni uticaj na biodiverzitet, Demografski pritisak, Transformacije zemljišta u agrikulturne površine, Eksploatacija šuma i erozija, Introdukovane vrste, Primeri efekta aktivnosti čoveka na dinamiku biološkog diverziteta, Antropogeni faktori koji ugrožavaju biodiverzitet Srbije.

12 i 13. Zaštita biodiverziteta, Ex-situ i in-situ zaštita biodiverziteta, Zaštita vrsta i ekosistema, Zone zaštite, Fragmentacija staništa, Reintrodukcija vrsta, Bioindikatori, Međunarodne konvencije.

14. Klimatske promene: impakt na biodiverzitet.

Vežbe:

Terenska nastava ima za cilj upoznavanje studenata sa metodama i postupcima uzorkovanja biološkog materijala, analizom prikupljenih uzoraka, determinacijom, statističkim metodama koje se koriste u obradi podataka, odnosno proceni biodiverziteta, upoznavanje sa endemičnim formama i IUCN kategorizacijom ugroženosti vrsta.

Leveque, C., Mounolou, J.C. (2004). Biodiversity. John Wiley & Sons, Ltd.

Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2010): Global Biodiversity Outlook 3

Stevanović, V., Vasić, V. (1995). Biodiverzitet Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja. Biološki fakultet i Ecolibri, Beograd.