Биодиверзитет

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 4
  • Семестар: II
  • Број часова: 2+1

Разумевање глобалног значаја биодиверзитета.

Сагледавање и усвајање релевантних знања о биодиверзитету, посебно у контексту угрожености и заштите биодиверзитета, као и заштите природе на националном и локалном нивоу.

Предавања:

1. Упознавање студената са релевантном проблематиком који се обрађује на датом предмету, планираним активностима, као и обавезама студената на датом курсу. Кратак историјски осврт и разјашњавање терминологије која се користи на датом курсу.

2. Класификација организама: нивои организације у живом свету, таксономска хијерархија, концепт врсте, екосистеми; Географска дистрибуција биолошког диверзитета; Градијенти просторне дистрибуције; Богатство врста; Региони са највећим биодиверзитетом.

3. Настанак живота на Земљи, Настанак и динамика интра- и интерспецијског генетичког диверзитета, Настанак врста, Адаптације, Главне стратегије у диверзификацији живог света.

4. Класификација великих филума биљака и животиња.

5. Теорија еквилибријума као резултат интерспецијске компетиције, Улога предатора, Мутуализам, Сукцесије.

6. Биолошки диверзитет као динамични систем, Функције врста у оквиру екосистема, Ланци исхране, Улога биолошког диверзитета у биохемијским циклусима.

7. Биодиверзитет копнених екосистема.

8. Биодиверзитет акватичних екосистема.

9. Биодиверзитет Балканског полуострва и Србије.

10 и 11. Антропогени утицај на биодиверзитет, Демографски притисак, Трансформације земљишта у агрикултурне површине, Експлоатација шума и ерозија, Интродуковане врсте, Примери ефекта активности човека на динамику биолошког диверзитета, Антропогени фактори који угрожавају биодиверзитет Србије.

12 и 13. Заштита биодиверзитета, Еx-situ и in-situ заштита биодиверзитета, Заштита врста и екосистема, Зоне заштите, Фрагментација станишта, Реинтродукција врста, Биоиндикатори, Међународне конвенције.

14. Климатске промене: импакт на биодиверзитет.

Вежбе:

Теренска настава има за циљ упознавање студената са методама и поступцима узорковања биолошког материјала, анализом прикупљених узорака, детерминацијом, статистичким методама које се користе у обради података, односно процени биодиверзитета, упознавање са ендемичним формама и IUCN категоризацијом угрожености врста.

Leveque, C., Mounolou, J.C. (2004). Biodiversity. John Wiley & Sons, Ltd.

Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2010): Global Biodiversity Outlook 3

Stevanović, V., Vasić, V. (1995). Biodiverzitet Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja. Biološki fakultet i Ecolibri, Beograd.