Biogeografija 1

Zahvaljujući jedinstvenom delovanju abiotičkih i biotičkih faktora, opšte zakonitosti razmeštaja živog sveta na Zemlji sagledavaju se u kontekstu dinamike istorijskog razvoja, ali i recentnih uslova. Horološki pristup fitogeografskim zakonitostima obezbeđuje uočavanje karakterističnih ekoloških i biogeografskih osobenosti glavnih vegetacijskih tipova (bioma) u odnosu na kompleksne fizičkogeografske uslove i odgovarajuće uslove koji se formiraju među članovima životnih zajednica.

Sticanjem osnovnih znanja o biogeografskim zakonitostima studenti će biti u prilici da se u daljem školovanju usmeravaju i ka aktuelnim aplikativnim ekološkim i biogeografskim disciplinama čiji je značaj u savremenim uslovima degradacije životne sredine i ugrožavanja biodiverziteta nesporan i sve više istaknut. Unapređenje obrazovne komponente iz oblasti biogeografije i zaštite biodiverziteta i prirode koja će biti implementirana u budućem profesionalnom radu studenata.

Predavanja: 1. Predmet, zadaci, metode proučavanja biogeografije, istorijski razvoj; 2. Osnovne postavke nauke o arealima, osobine areala, kartiranje areala; 3. Poreklo areala; 4. Oblik, tipovi areala; 5. Veličina areala (kosmolitizam i endemizam), starost areala; 6. Osnovne postavke ekologije, odnosi u ekosistemima; 7. Ekološki faktori (abiotički i biotički); 8. Ekoelementi; 9. Opšte zakonitosti rasprostranjenja osnovnih tipova vegetacije na Zemlji; 10. Ekološke i biogeografske odlike osnovnih vegetacijskih tipova (bioma) na Zemlji – biomi tropskih i suptropskih predela; 11. biomi predela umerenih geografskih širina; 12. biomi borealnog i hladnog pojasa; 13. Zakonitosti visinskog zoniranja vegetacije; 14-15. Fitogeografska podela biosfere – floristička carstva.

Vežbe: 1. Opšti pregled osnovne raznovrsnosti živih organizama; 2. Opšti pregled sistematike i taksonomije viših biljaka sa osnovnim pregledom raznovrsnosti unutar carstva biljaka (Plantae); 3-4. Odeljak golosemenica (Pinophyta; Gymnospermae) - pregled odabranih vrsta; 5-6. Odeljak skrivenosemenica (Magnoliaphyta; Gymnospermae) - pregled odabranih vrsta; 7-8. Geografski razmeštaj osnovnih vegetacijskih tipova – globalni razmeštaj; 9. Fitogeografska podela Jugoistočne Evrope i Balkanskog poluostrva; 10. Tipovi vertikalnog zoniranja vegetacije Balkanskog poluostrva; 11. Poseta zaštićenom prirodnom dobru; 12. kolokvijum; 13-15. prezentacija seminarskih radova.

Janković M., Atanacković B. (1999): Biogeografija sa pedologijom, Geografski fakultet, Beograd.
Filipović D., Đurđić S. (2008): Ekološke osnove prostornog planiranja – praktikum, Geografski fakultet, Beograd.
Stevanović V., Vasić V. eds. (1995): Biodiverzitet Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja, Biološki fakultet, Ecolibri, Beograd.
Šilić Č. (1990): Atlas drveća i grmlja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
Odabrani naučni i stručni tekstovi.