Даљинска детекција у географији

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Предраг Манојловић
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 5
  • Семестар: I
  • Број часова: 2+1

Основни циљ рада је истраживање елемената географског простора методама даљинске детекције.

Могућности просторно-временских праћења, утврђивања и диференцијације различитих видова утицаја пиродних процеса и човека на геопростор и животну средину.

Предавања: 1. Дефиниција и принципи даљинске детекције; Развој даљинске детекције у свету и Србији; 2. Принципи и врсте снимања; 3. Подела и типови снимака;  4. Основне разлике између аерофотоснимака и топографске карте; 5. Главни елементи аерофотоснимка; 6-9. Основни поступци фотограметрије (размер вертикалног  и косог снимка; пребацивање главне тачке снимка на суседни снимак, пребацивање главне тачке снимка на топографску карту; приближна и апсолутна орјентација снимка, висинско превишење модела, радијална деформација; мерење релативних висина); 10. Космичка снимања; 11. Лет сателита, уређаји за снимање (сензори), пријем сигнала сателита; 12-13. Програми за перманентно осматрање Земље (LANDSAT, SPOT, KOSMOS, RESURS, ERS, IRS, JERS, RADRSAT, METEOSAT, QUICK BIRD, IKONOS, CORINE LAND USE)  14. Географски позициони системи, GPS; 15. Посета Геозаводу

Вежбе: 1-3. Значај аерофотоснимака и сателитских снимака за потребе географских истраживања; 4-5. Употреба одређених типова снимака за различите врсте географских истраживања; 6-9. Конкретизација основних поступака фотограметрије кроз различите видове практичних задатака; 10-11. Фотоинтерпретација на примерима из физичке географије; 12-13. Фотоинтерпретација на примерима из друштвене географије; 14. Фотоинтерпретација на примерима из животне средине; 15. Презентациаја и одбрана семинарског рада.

Радмила Павловић Р., Томас Чупковић, Мирослав Марковић: Даљинска детекција.Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004

Мишко Милановић, Милутин Љешевић: Теледетекционе методе истраживања животне среине: Универзитет у Београду - Географски факултет, Београд, 2009