Demografija u sistemu nauka o stanovništvu

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Nastavnik: dr Gordana Vojković
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: I
  • Broj časova: 3+0

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa mestom i ulogom demografije u sistemu nauka o stanovništvu, da se upoznaju sa teorijsko-metodološkim i logičkim osnovama istraživanja populacionih fenomena koji su u domenu demografije i srodnih nauka integrisanih u sistem nauka o stanovništvu, da razumeju značaj multidisciplinarnog proučavanja stanovništva i razviju sposobnost sistemskog pristupa u proučavanju stanovništva.

Osposobljavanje studenata za multidisciplinarni i sistemski pristup istraživanju stanovništva i primena stečenih teorijskih i metodoloških znanja iz demografije u tumačenju demografskih procesa.

Predavanja:

Pojam stanovništva i demografski sistemi u demografskoj teoriji - istorijski kontekst i savremeni pristupi.Stanovništvo kao biosocijalni sistem. Stanovništvo kao homeostazni sistem.

Multidisciplinarni karakter nauke o stanovništvu. Demografija i druge nauke. Demografski sistemi i sistemski pristup u populacionim istraživanjima.

Radovanović Milovan, Stanovništvo kao autonomni biosocijalni i geografski sistem, Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić“ SANU, knj. 40, Beograd, 1988.

Alan A. Berryman, Population Systems, New York, 1981.

Position of Demography Among Other Disciplines, Edited by Zdenek Pavlik, Department of Demography and Geodemography, Charles University in Prague, Faculty of Science, Prague, 2000.

P.M.Hauser, O.D.Duncan, The Nature of Demography, The Studu of Population, The University of Chicago Press, 1969.

Macura Miloš, Razmišljanja povodom osnova demografske teorije, i Teze za određivanje predmeta demografije, Prilozi teoriji i politici stanovništva, Beograd.

Bohm David, Wholeness and the Implicate Order, Routledge, London and New York, 1995.

Donald T. Rowland (2003), Demographic methods and concepts, Oxford University press.

Breznik, D. (1988), Demografija, analiza, metodi i modeli, Naučna knjiga, Beograd.

Valentej, D., O sistemu demografskih znanja, Stanovništvo br.3-4, IDN CDI, Beograd.

Božidar Petrović, Uvod u teoriju sistema, 1988., Beograd.

Grčić, M. (2008). Stanovništvo kao demografski sistem, „Demografija“ sv. V, Institut za demografiju Geografskog fakulteta, Beograd, s. 1-22.