Demografske strukture II

Izučavanje socio-ekonomskih struktura i sagledavanje njihovog uticaja na savremeni i budući demografski razvitak. Uticaj transformacije socioekonoskih struktura na ekonomski socijalni i ukupan društveni razvoj.

Savladavanje tehnika analize, analitičko-sinteznog tumačenja podataka i sticanje aplikativnih znanja iz domena demografskih struktura.

Predavanja:
Socioekonomske strukture stanovništva – podela i izvori podataka. Metodološki problemi istraživanja ekonomskih struktura. Ekonomske strukture prema obeležju aktivnosti, demografska analiza. Razlike u pojmovima i faktorima formiranja radnog kontingenta i radne snage. Ekonomska aktivnost muškog stanovništva, kriva aktivnosti. Ekonomska aktivnost žemskog stanovništva. Transformacija krive aktivnosti i stadijumi aktivnosti ženskog stanovništva  Ekonomske strukture prema delatnosti i zanimanju. Poljoprivredno stanovništvo. Deagrarizacija i međugranske migracije radne snage. Obrazovna struktura stanovništva – analiza, značaj za demografski i ekonomski razvoj. Etnička, konfesionalna i jezička struktura - značaj za demografski razvoj. Struktura prema bračnosti, analiza i značaj za demografski razvoj.

Vežbe: Detaljno upoznavanje sa izvorima podataka o ekonomskim strukturama.
Klasifikacija obeležja i uporedivost podataka. Stope aktivnosti, iskorišćenost radnog kontingenta. Demografske rezerve radne snage. Bruto i neto godine ekonomske aktivnosti. Trendovi promena u ekonomskim strukturama. Demografske karakteristike i analiza poljoprivrednog stanovništva. Analiza obrazovnog sastava stanovništva. Analiza bračnog sastava stanovništva.

Baletić- Wertheimer A. (1982),  Demografija – stanovništvo i ekonomski razvitak, Informator (odgovarajuća poglavlja)
Breznik D. (1977), Demografija, analiza, metodi i modeli, CDIIDN (odgovarajuća poglavlja)
Stojilković J, M Devedžić (2010), Promene odnosa broja penzionera i zaposlenih u kontekstu demografskog starenja, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 131, Novi Sad
Mrđen S. (2002), Narodnost u popisima - promenljiva i nestalna kategorija, Stanovništvo, 1-4
Devedžić M. (2004), Značaj bračnosti za nivo fertiliteta, časopis Demografija, knjiga 1/2004, Institut za demografiju Geografskog fakulteta