Демографске структуре II

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Мирјана Девеџић
    др Наталија Мирић
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 5
  • Семестар: VI
  • Број часова: 2+1
  • Услов: Положен испит Демографске структуре I

Изучавање социо-економских структура и сагледавање њиховог утицаја на савремени и будући демографски развитак. Утицај трансформације социоеконоских структура на економски социјални и укупан друштвени развој.

Савладавање техника анализе, аналитичко-синтезног тумачења података и стицање апликативних знања из домена демографских структура.

Предавања:
Социоекономске структуре становништва – подела и извори података. Методолошки проблеми истраживања економских структура. Економске структуре према обележју активности, демографска анализа. Разлике у појмовима и факторима формирања радног контингента и радне снаге. Економска активност мушког становништва, крива активности. Економска активност жемског становништва. Трансформација криве активности и стадијуми активности женског становништва  Економске структуре према делатности и занимању. Пољопривредно становништво. Деаграризација и међугранске миграције радне снаге. Образовна структура становништва – анализа, значај за демографски и економски развој. Етничка, конфесионална и језичка структура - значај за демографски развој. Структура према брачности, анализа и значај за демографски развој.

Вежбе: Детаљно упознавање са изворима података о економским структурама.
Класификација обележја и упоредивост података. Стопе активности, искоришћеност радног контингента. Демографске резерве радне снаге. Бруто и нето године економске активности. Трендови промена у економским структурама. Демографске карактеристике и анализа пољопривредног становништва. Анализа образовног састава становништва. Анализа брачног састава становништва.

Baletić- Wertheimer A. (1982),  Демографија – становништво и економски развитак, Информатор (одговарајућа поглавља)
Брезник Д. (1977), Демографија, анализа, методи и модели, ЦДИИДН (одговарајућа поглавља)
Стојилковић Ј, М Девеџић (2010), Промене односа броја пензионера и запослених у контексту демографског старења, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 131, Нови Сад
Мрђен С. (2002), Народност у пописима - променљива и нестална категорија, Становништво, 1-4
Девеџић М. (2004), Значај брачности за ниво фертилитета, часопис Демографија, књига 1/2004, Институт за демографију Географског факултета