Демографске структуре I

Постављање теоријско-методолошких основа изучавања структура становништва. Уочавање системске међузависности динамике становништва и демографских структура. Увођење у савременије контексте тумачења полних неравнотежа. Уочавање значаја старосне структуре за сазнавање демографске прошлости и предвиђање демографске будућности. Сагледавање улоге становништва у привреди, утицаја демографског развитка на економски развитак, и обратно.

Савладавање техника анализе, и аналитичко-синтезног тумачења података. Уочавање демографских процеса. Стицање апликативних знања.

Предавања: Теоријско методолошки приступи изучавању структура становништва. Дефиниција и класификација структура становништва. Биолошке структуре становништва-извори података. Фактори полног састава становништва. Структура по полу и технике њене анализе. Неравнотеже полног састава, значај за демографски и економски развој. Пол и род, gender показатељи у међународној статистици. Фактори старосног састава становништва. Старосна структура становништва и демографске технике њене анализе. Емпиријски типови старосног састава становништва. Демографско старење. Старење старих и феминизација старих. Демографске карактеристике старог становништва. Старосно-функционални контингенти становништва. Значај старосног састава за демографски, социо-економски и одржив развој.

Вежбе: Домаћи и међународни извори података о полном и старосном саставу становништва. Класификација обележја и упоредивост. Анализа полног састава. Анализа старосног састава. Конструисање и презентација табела.  Графичко представљање. Издвајање функционалних контингената. Стадијуми демографског старења – различите поделе. Анализа старог становништва. Трендови промена у структурама.

Брезник Д. (1977), Демографија, анализа, методи и модели, ЦДИ ИДН (одговарајућа поглавља)
Baletić- Wertheimer A. (1982),  Демографија – становништво и економски развитак, Информатор (одговарајућа поглавља)
Пенев Г. (1997),  Демографске детерминанте старења становништва СР Југославије. Моделски приступ, „Становништво“ 3-4/97, ЦДИ ИДН.
Девеџић М. (2006), Родне (не)једнакости из демографске перспективе, Становништво, година XLIV, бр. 2/06
Војковић Г, Девеџић М, Пенев Г. (2006), Србија међу демографски најстаријим земљама, часопис Наше теме, бр. 1, Службени гласник
Девеџић М. (2007) Демографске карактеристике старог становништва Београда, Гласник СГД, бр. 2 2007, Српско географско друштво, Београд