Demografski aspekti funkcionalne organizacije geoprostora

Cilj predmeta je da ukaže na ulogu demografskih pojava i procesa funkcionalnoj organizaciji geoprostora.

Osposobljavanje studenata da na temelju relevantnih teorijsko-metodoloških polazišta i njihove primene u praksi prostornog i društvenog planiranja, demografsku situaciju i demografske procese posmatraju kao determinante funkcionalne organizacije geoprostora.

Predavanja:

Teorijsko-metodološka polazišta u istraživanju uloge stanovništva u funkcionalnoj organizaciji prostora-međunarodna i

domaća iskustva; Integralni pristup u pručavanju uloge stanovništva u funkcionalnom organizovanju geoprostora;

Veze između stanovništva i drugih determinanti funkcionalne organizacije geoprostora;

Stanovništvo i prirodni elementi i faktori u funkcionalnoj organizaciji geoprostopra;

Stanovništvo – ekonomska determinanta prostorno-funkcionalne organizacije;

Stanovništvo – socijalna determinanta funkcionalne organizacije geoprostora;

Stanovništvo – osnova razvoja i razmeštaja socijalnogeografskih i biosocijalnih funkcija;

Stanovništvo - determinanta razvoja i razmeštaja funkcije rada u geoprostoru;

Stanovništvo - determinanta razvoja i razmeštaja funkcije obrazovanja.

Stanovništvo - determinanta razvoja i razmeštaja funkcije odmora;

Stanovništvo - element i faktor razvoja funkcija snabdevanja i komunikacija.

Stanovništvo i administrativno-teritorijalna organizacija država, regionalnih i subregionalnih celina i asocijacija;

Stanovništvo i infrastrukturni sistemi.

Stanovništvo i organizacija javnih službi.

Pe­ri­šić, D. (1985). O pro­stor­nom pla­ni­ra­nju. Be­o­grad: In­sti­tut za ar­hi­tek­tu­ru i ur­ba­ni­zam Sr­bi­je

Simonović, Đ., Ribar, M. (1993). Uređenje seoskih teritorija i naselja. Beograd: Inženjering i projektovanje

Vresk, M. (1997).Uvod u ge­o­gra­fi­ju, raz­voj, struk­tu­ra i me­to­do­lo­gi­ja. Za­greb: Škol­ska knji­ga

Vresk, M. (2002). Raz­voj ur­ba­nih si­ste­ma u svi­je­tu. Za­greb: Škol­ska knji­ga

Vresk. M. (2002). Grad i ur­ba­ni­za­ci­ja. Za­greb: Škol­ska knji­ga