Demografski razvitak sveta

Analiza demografskih karakteristika stanovništva sveta u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, izdvajanje populaciono-geografskih prostora sa istim ili sličnim razmeštajem, strukturama i kretanjem stanovništva, i određivanje bitnih karakteristika svake od izdvojenih regija u odnosu na sve ostale regije

Saznanja o zakonitostima razvitka stanovništva u prošlosti, sadšnjosti i mogući budući pravci demografskog razvitka u svetu

Teorijska nastava:
Razvoj naseljenosti u svetu od praistorije do danas; Istorijske etape populacione dinamike i prostiranje ekumene; Promene u kontinentalnom i regionalnom razmeštaju i gustini naseljenosti; Velike migracije u prošlosti i zone civilizacije u svetu; Savremena polarizacija u dinamici stanovništva i domaćinstava; Regionalizacija prirodnog priraštaja, polnog, starosnog i obrazovnog sastava stanovništva; Prostorna polarizacija u odvijanju procesa urbanizacije u Evropi i svetu, uzroci i posledice;
Praktična nastava:Vežbe i drugi oblici nastave
Analiza osnovnih demografskih pokazatelja po kontinentima i državama (1950-2050. godina): Broj stanovnika, Gustina naseljenosti, Prirodno kretanje stanovništva Migracije stanovništva u prošlosti i sadašnjosti, Strukture stanovništva (polna, starosna, obrazovna), Izrada demografskog atlasa sveta

Bratislav Jaćimović, Stanovništvo sveta, Skripta, Geografski fakultet, Beograd
Dušan Breznik, Demografija-analiza, metodi i modeli, Naučna knjiga, Beograd, 1989.
Branislav Đurđev, Geografija stanovništva, Novi Sad, 1998.
Fellmann J., Getis A., Getis J., Human Geography, 2001.
Natek Karel i Marijeta, Države sveta, Mladinska knjiga, Beograd, 2005.