Demografski razvitak Srbije i susednih zemalja I

Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama i determinantama demografskog razvitka Srbije i drugih balkanskih zemalja. Osnovni cilj je da se ukaže na uzroke i posledice savremenih demografskih kretanja i istaknu glavni problemi demografskog razvitka

Razumevanje zakonitosti demografskog razvitka i sticanje znanja o demografskim problemima Srbije u cilju njihove primene u različitim područjima društvene prakse

Teorijska nastava
Opšti pogled na razvitak stanovništva Srbije: Razvoj naseljenosti do II svetskog rata Demografski razvitak u periodu nakon II svetskog rata i savremeni tokovi. Uticaj prirodne i migracione komponente na kretanje stanovništva Osnovne karakteristike reprodukcije: Promene u nivou nataliteta Fertilitet, trendovi i regionalni aspekti Determinante fertiliteta stanovništva u Srbiji; Da li se ostvaruje zamena generacija u Srbiji? Mortalitet stanovništva Srbije, Opšta stopa smrtnosti Promene u mortalitetu po starosti i polu Smrtnost odojčadi Očekivano trajanje života i promene u modelu uzroka smrtnosti.
Odlike demografske tranzicije u Srbiji Migracije: Unutrašnje i spoljne migracije Izbeglice i druga ratom ugrožena lica
Praktična nastava:Vežbe Primenom različitih tehnika i metoda analize, uz korišćenje podataka popisa stanovništva i vitalne statistike, ispitivaće se različite demografske varijable i njihov uticaj na demografski razvitak Srbije.
Razrađivaće se modeli i metode kartiranja tipova kretanja stanovništva; istraživati prostorna diferencijacija, uzroci i posledice, i vršiti uporedna analiza, tumačiti osnovni pokazatelji demografskog razvitka za svaku od susednih zemalja i davati međusobna poređenja, izdvajanje trendova i procene za budućnost.

- Razvitak stanovništva Srbije 1950-1991, rukovodilac studije Mirjana Rašević, Centar za demografska istraživanja, Beograd, 1995.
- Stanovništvo i domaćinstva Srbije prema popisu 2002. godine, Republički zavod za statistiku Srbije, IDN-CDI, Društvo demografa Srbije, Beograd, 2006.
- Milovan Radovanović, Antropogeografske i demografske osnove razvoja naseljenosti u Srbiji – razvoj naseljenosti do drugog svetskog rata, Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić“ SANU, kn. 43., Beograd, 1991.
- Milena Spasovski, Depopulacija i populaciona ekspanzija – rezultat demografske tranzicije i osnova regionalizacije, u „Demografske osnove regionalizacije Srbije“, Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU, Posebna izdanja, knj. 54., Beograd, 2003., str. 11-73.
- Goran Penev, Prirodno kretanje stanovništva 1991-99/2000, Jugoslovenski pregled, br. 1., Beograd, 2001., str. 3-15.
- Dušan Breznik, Stanovništvo Jugoslavije, Konzorcijum Instituta društvenih nauka u Jugoslaviji, Chronos, 1991.