Демографски развитак Србије и суседних земаља I

Упознавање са основним карактеристикама и детерминантама демографског развитка Србије и других балканских земаља. Основни циљ је да се укаже на узроке и последице савремених демографских кретања и истакну главни проблеми демографског развитка

Разумевање законитости демографског развитка и стицање знања о демографским проблемима Србије у циљу њихове примене у различитим подручјима друштвене праксе

Теоријска настава
Општи поглед на развитак становништва Србије: Развој насељености до II светског рата Демографски развитак у периоду након II светског рата и савремени токови. Утицај природне и миграционе компоненте на кретање становништва Основне карактеристике репродукције: Промене у нивоу наталитета Фертилитет, трендови и регионални аспекти Детерминанте фертилитета становништва у Србији; Да ли се остварује замена генерација у Србији? Морталитет становништва Србије, Општа стопа смртности Промене у морталитету по старости и полу Смртност одојчади Очекивано трајање живота и промене у моделу узрока смртности.
Одлике демографске транзиције у Србији Миграције: Унутрашње и спољне миграције Избеглице и друга ратом угрожена лица
Практична настава:Вежбе Применом различитих техника и метода анализе, уз коришћење података пописа становништва и виталне статистике, испитиваће се различите демографске варијабле и њихов утицај на демографски развитак Србије.
Разрађиваће се модели и методе картирања типова кретања становништва; истраживати просторна диференцијација, узроци и последице, и вршити упоредна анализа, тумачити основни показатељи демографског развитка за сваку од суседних земаља и давати међусобна поређења, издвајање трендова и процене за будућност.

- Развитак становништва Србије 1950-1991, руководилац студије Мирјана Рашевић, Центар за демографска истраживања, Београд, 1995.
- Становништво и домаћинства Србије према попису 2002. године, Републички завод за статистику Србије, ИДН-ЦДИ, Друштво демографа Србије, Београд, 2006.
- Милован Радовановић, Антропогеографске и демографске основе развоја насељености у Србији – развој насељености до другог светског рата, Зборник радова Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, кн. 43., Београд, 1991.
- Милена Спасовски, Депопулација и популациона експанзија – резултат демографске транзиције и основа регионализације, у „Демографске основе регионализације Србије“, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Посебна издања, књ. 54., Београд, 2003., стр. 11-73.
- Горан Пенев, Природно кретање становништва 1991-99/2000, Југословенски преглед, бр. 1., Београд, 2001., стр. 3-15.
- Душан Брезник, Становништво Југославије, Конзорцијум Института друштвених наука у Југославији, Chronos, 1991.