Digitalno kartiranje životne sredine

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Aleksandar Đorđević
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj ESPB: 6
 • Semestar: IV
 • Broj časova: 2+2
 • Uslov: Izrada tematskog atlasa životne sredine određene opštine

Cilj predmeta je da se kartografski metod pomoću savremenih kompjuterskih programa u okviru Digitalnog kartiranja životne sredine primeni u kartiranju i istraživanju životne sredine i njenih elemenata.

Ishod predmeta je da se studenti nauče primeni određenih softverskih paketa i metoda tematskog kartiranja izradom digitalnog tematskog atlasa životne sredine određene opštine.

Predavanja:

 1. 1.        UVOD: Definicije Digitalne kartografije, predmet i metod Digitalne kartografije, definisanje kartografskog metoda
 2. 2.        KARTE: Klasifikacija karata, elementi karte
 3. 3.        ELEKTRONSKE KARTE: Definicije i svojstva elektronskih karata, klasifikacija elektronskih karata, vizuelizacija na elektronskim kartama
 4. 4.        KARTIRANjE ŽIVOTNE SREDINE
 5. 5.        TEMATSKE KARTE: Pojam i definicije karte i tematskih karata, podela karata i tematskih karata, karte životne sredine, svojstva tematskih karata, kartografski dizajn
 6. 6.        KARTOGRAFSKA IZRAŽAJNA SREDSTVA
  1. 7.        METODI TEMATSKOG KARTOGRAFISANjA: Metod boja, metod areala, metod kartodijagrama, metod kartograma, metod tačaka, metod signatura, metod izolinija, metod linija kretanja, metod vektora
  2. 8.        ATLASI: Definicije i karakteristike atlasa, klasifikacija atlasa, atlasi životne sredine

9., 10, 11. ELEKTRONSKI ATLASI: Definisanje elektronskih atlasa, karakteristike elektronskih atlasa, klasifikacija elektronskih atlasa, multimedijalni sistemi u elektronskim atlasima, primena GIS-a u izradi elektronskih atlasa

 1. 12.    3D i 4D MODELOVANjE
 2. 13.    SOFTVERSKI PAKETI U DIGITALNOJ KARTOGRAFIJI
 3. 14.    KARTOGRAFSKI PRODUKTI GIS-a
 4. 15.    KARTE NA INTERNETU

Vežbe:

Izrađuje se digitalni kompleksan tematski atlas životne sredine opštine. Atlas se sastoji iz sledećih karata:

 1. Karte opštine,
 2. Karte promene broja stanovnika u periodu 1971-2011. godina,
 3. Karta upoređenja broja stanovnika, površine i gustine naseljenosti 2011. godine,
 4. Karta strukture poljoprivrednih površina po atarima naselja opštine 2012. godine,
 5. Karte gustine i strukture putne mreže u opštini 2012. godine,
 6. Karta pošumljenih površina i posečene drvne mase 2012. godine,
 7. Karta strukture zdravstvenog osoblja 2012. godine.

Karte opštine rade se u razmeri 1:100 000. Na kartama se primenjuju odgovarajući metodi tematskog kartiranja i kartografska izražajna sredstva. Uz svaku kartu daju se odgovarajući tekst, formule, grafikoni, tabele i literatura.

Arlinghaus S.L.: Practical Handbook of Digital Mapping - Terms and Concepts. CRC Press Inc., Boca Raton, Florida, US, 2000.
Ikonović V.: Geografski informacioni sistemi i njihova povezanost sa kartografijom. Zbornik radova sa Naučnog skupa “Perspektive i ciljevi razvoja geografije do 2000. godine”, SANU, Geografski institut “Jovan Cvijić”, Beograd,1996, str. 211-221
Ikonović V.: Integrisanje geografske baze podataka i karte kao uslov analize geografskog prostora. Zbornik radova sa Naučnog skupa “Perspektive i ciljevi razvoja geografije do 2000. godine”, decembar 1995, SANU, Geografski institut “Jovan Cvijić”, Beograd, 1996, str. 221-235
Ikonović V.: Education and training Students to Making Digital Thematic Atlas of Environment of Commune. 20th International Cartographic Conference, Proceedings, Volume 1, International Cartographic Association, August 6-10 2001, Beijing, China, 2001, p. 173-179
Ikonović V.: Uloga kartografskog metoda u istraživanju životne sredine. “Ekološka istina 2005”, Zbornik radova XI Naučno-stručnog skupa o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, Tehnički fakultet u Boru, Bor, 2-4. jun 2005, str. 505-511
Ikonović V.: Atlasi: složeni modeli geoprostora. Glasnik Srpskog geografskog društva, sveska LXXXV, br. 2, 2005, str. 133-141
Ikonović V.: Karta: geoprostorna paradigma. Glasnik Srpskog geografskog društva, sveska LXXXVI, broj 2, 2006, str. 237-250
Ikonović V.: Modeli u kartografiji. Zbornik radova Geografskog fakulteta, broj LIV, Beograd, 2006, str. 229-248
Ikonovic V.: Electronic Atlases of Environment: Complex Models of Geospace. International Conference ‘’Global Changes and Problems – Theory and Practice’’, Balkan Geographical Association and Faculty of Geology and Geography University of Sofia, 20-22 April 2007, Sofia.
Ikonović V.: Kartografsko modelovanje elemenata životne sredine. “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”, Zbornik radova VII Naučno-stručnog skupa Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Geografski fakultet (Univerzitet u Beogradu), Asocijacija prostornih planera Srbije, Palić-Subotica,  4-6. april 2013, str. 289-395
Kukrika M.: Geografski sadržaji na WWW-u. Zbornik radova XIV Kongresa geografa Jugoslavije, Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2001, str. 381-386
Kraak M.J., Orweling F.J.: Cartography - Visualization of Spatial Data. Longman, Dorchester, UK, 2001.
MacEachren A.M. and Taylor D.R.F.: Visualization in Modern Cartography. Pergamon Press, Oxford, England, 1994.
MacEachren A.M.: How Maps Work - Representation, Visualization and Design. The Guilford Press, New York, US, 1995.