Dinamička geomorfologija

Upoznavanje sa osnovnim teorijskim geomorfološkim principima, nastankom i evolucijom različitih tipova reljefa. Razumevanje osnovnih principa geomorfološkog kartiranja i mogućnosti primene geomorološke karte u prostornom planiranju.

Osposobljavanje studenata da vrše kvalitativnu i kvantitativnu geomorfološku analizu različitih tipova reljefa u cilju određivanja pogodnosti i ograničenja analiziranog reljefa za potrebe planiranja prostora.

Konstruisanjem geomorfološke karte studenti se upoznaju sa metodologijom njene izrade i time stvaraju kritički odnos prema sadržaju i načinu njene primene u prostornom planiranju.

Predavanja:

Definicija, cilj i osnovni zadaci

Geomorfološki agensi

Procesi i oblici koluvijalnog reljefa

Procesi i oblici denudacionog reljefa

Procesi i oblici fluvijalnog reljefa

Procesi i oblici kraškog reljefa

Procesi i oblici glacijlanog reljefa

Procesi i oblici periglacijalnog reljefa

Procesii oblici marinsko-limničkog reljefa

Procesi i oblici eolskog reljefa

Oblici antropogenog reljefa

Erozija zemljišta

Metodologija izrade i primana geomorfološke karte

Vežbe:

Kvantitarivna geomorfološka analiza reljefa

Karta ekspozicije reljefa

Karta nagiba reljefa

Analiza metričkih odnosa oblika reljefa

Orijantacija oblika reljefa u prostoru

Kvalitativna analiza reljefa

Genetska analiza oblika reljefa

Evolutivna analiza oblika reljefa

Geomorfološko kartiranje

Analiza geomorfološke karte

Izrada geomorfološke karte

Primena geomorfološke karte

Lazarević R. (2000): Geomorfologija

Marković M. (1983): Osnovi primenjene geomorfologije

Lazarević R. (2004): Eksperimentalna istraživanja intenziteta vodne erozije

Lazarević R. (2000): Klizišta