Doktorski rad

  • Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 30
  • Semestar: V
  • Broj časova: /

Izrada doktorskog rada, zasnovana na definisanju predmeta, postavljanju naučnih hipoteza, utvrđivanju ciljeva i određivanju vremenskog i prostornog okvira istraživanja; korelacija geografskih elemenata i faktora u geoprostoru.

Izrada doktorskog rada, koji treba da predstavlja naučnu osnovu daljim istraživanjima i čiji rezultati treba da imaju aplikativni značaj.

Utvrđivanje, sagledavanje i naučno objašnjenje problema vezanih za datu temu doktorskog rada; Primena adekvatnih metoda i tehnika istraživanja.

Kompletna dostupna naučna i stručna literatura; primarni i sekundarni izvori.