Domaćinstva i porodice u demografiji

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Vera Gligorijević
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: IV
  • Broj časova: 2+2

Razmatranje značaja domaćinstava i porodica u demografskim istraživanjima i upoznavanje sa različitim aspektima njihovog proučavanja (veličini, tipu, funkciji i dr.) koji omogućavaju sagledavanje uzajamnih veza, odnosa i promena od značaja za razvitak stanovništva, kako u domenu plodnosti tako i u domenu prostorne (migracione) pokretljivosti.

Studenti kroz ovaj predmet stiču znanja o metodološkim problemima, izvorima podataka i mogućnostima naučnog istraživanja domaćinstava i porodica kao asocijacija za koje je demografija posebno zainteresovana.

Predavanja: Metodologija prikupljanja i izvođenja podataka o domaćinstvima i porodicama. Raspoloživi izvori podataka, mogućnosti korišćenja i uporedivosti. Apsolutni i relativni pokazatelji struktura domaćinstava i porodica. Tipovi domaćinstava Strukture domaćinstava (prema broju članova, starosti itd.) Domaćinstva prema posedovanju poljoprivrednog gazdinstva kao izvedena obeležja iz popisa stanovništva. Strukture poljoprivrednih domaćinstava. Poljoprivredno stanovništvo, definicija i strukture. Porodice kao izvedena obeležja u popisu stanovništva. Tipologija porodica. Strukture porodica (prema broju živorođene dece, etničkoj homogenosti, školskoj spremi žene-muža, odnosno majke-oca itd.)

Vežbe: Prezentacija i analiza relevantnih metodoloških materijala koji se koriste u popisu stanovništva i drugim statističko-demografskim i socio-ekonomskim istraživanjima. Mogućnosti grupisanja obeležja, opšte i posebne obrade. Razrada međunarodnih preporuka, studija i analiza koje se odnose na prikupljanje podataka o domaćinstvima i porodicama u popisima stanovništva. Prezentacija samostalnih istraživanja .

Metodologija prikupljanja i izvođenja podataka o domaćinstvima i porodicama, Knjige popisa
stanovništva 1921-2011 u izdanju Saveznog zavoda za statistiku i  Republičkog zavoda za
statistiku Srbije.
Grupa autora, Stanovništvo i domaćinstva Srbije, prema popisima 1981,1991,2002, RZS i
IDN CDI, Beograd
M.Bobić, Porodice i domaćinstva prema popisu Oblasti Brankovića 1455, Stanovništvo br.1
2/1996, IDN CDI, Beograd
M.Bobić, Porodica u savremenim uslovima, Obnavljanje stanovništva i planiranje porodice,
IDN CDI, 1999, Beograd
Grupa autora, Domaćinstva, porodica i brak u Jugoslaviji, Institut za sociološka istraživanja
Filozofskog fakulteta, Beograd,1991.
Domaćinstva prema posedovanju poljoprivrednog gazdinstva i broju članova, RZS, knj.11, Beograd, 2004.