Домаћинства и породице у демографији

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Вера Глигоријевић
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 6
  • Семестар: IV
  • Број часова: 2+2

Разматрање значаја домаћинстава и породица у демографским истраживањима и упознавање са различитим аспектима њиховог проучавања (величини, типу, функцији и др.) који омогућавају сагледавање узајамних веза, односа и промена од значаја за развитак становништва, како у домену плодности тако и у домену просторне (миграционе) покретљивости.

Студенти кроз овај предмет стичу знања о методолошким проблемима, изворима података и могућностима научног истраживања домаћинстава и породица као асоцијација за које је демографија посебно заинтересована.

Предавања: Методологија прикупљања и извођења података о домаћинствима и породицама. Расположиви извори података, могућности коришћења и упоредивости. Апсолутни и релативни показатељи структура домаћинстава и породица. Типови домаћинстава Структуре домаћинстава (према броју чланова, старости итд.) Домаћинства према поседовању пољопривредног газдинства као изведена обележја из пописа становништва. Структуре пољопривредних домаћинстава. Пољопривредно становништво, дефиниција и структуре. Породице као изведена обележја у попису становништва. Типологија породица. Структуре породица (према броју живорођене деце, етничкој хомогености, школској спреми жене-мужа, односно мајке-оца итд.)

Вежбе: Презентација и анализа релевантних методолошких материјала који се користе у попису становништва и другим статистичко-демографским и социо-економским истраживањима. Могућности груписања обележја, опште и посебне обраде. Разрада међународних препорука, студија и анализа које се односе на прикупљање података о домаћинствима и породицама у пописима становништва. Презентација самосталних истраживања .

Методологија прикупљања и извођења података о домаћинствима и породицама, Књиге пописа
становништва 1921-2011 у издању Савезног завода за статистику и  Републичког завода за
статистику Србије.
Група аутора, Становништво и домаћинства Србије, према пописима 1981,1991,2002, РЗС и
ИДН ЦДИ, Београд
М.Бобић, Породице и домаћинства према попису Области Бранковића 1455, Становништво бр.1
2/1996, ИДН ЦДИ, Београд
М.Бобић, Породица у савременим условима, Обнављање становништва и планирање породице,
ИДН ЦДИ, 1999, Београд
Група аутора, Домаћинства, породица и брак у Југославији, Институт за социолошка истраживања
Филозофског факултета, Београд,1991.
Домаћинства према поседовању пољопривредног газдинства и броју чланова, РЗС, књ.11, Београд, 2004.